Обявления по ЗОП с предмет:

Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти

[ Дата на публикуване - 05 февруари 2014 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 10.02.2014 г. от 14.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, открита с Решение № РД 15-2528/28.11.2013 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 18 април 2019 г., 12:55:08, размер на файла: 8.52MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

  • Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване - 13 декември 2013 г.]

Изх. № 4704-3747/1/ /13.12.2013 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с Вх. № 4704-3747/12.12.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в АОП 00118-2013-0042, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП.

ВЪПРОС 1: Във връзка с доказателствата за икономическо и финансово състояние на участника (т.5.6.1. от условията за участие в процедурата) и минималните изисквания на Възложителя (т. 1 ): „да представи декларация за сключване на застраховка „Професионална отговорност на експерт – счетоводители и финансови одитори”, в свободен текст ли би следвало да бъде представена горепосочената декларация? Ще приеме ли Възложителя като достатъчно доказателство копие от застраховка „Професионална отговорност на експерт – счетоводители и финансови одитори”?

ОТГОВОР 1: Декларацията, посочена в т. 5.6.1. от условията за участие в процедурата и Раздел ІІІ.2.2. /Икономически и финансови възможности; Изискуеми документи и информация/, т.1. от Обявлението се изготвя по представен в документацията образец – Образец № 2. Застраховка “Професионална отговорност на експерт-счетоводители и финансови одитори”, в съответствие с чл. 33, ал.1, т. 14 от Закона за независим финансов одит се представя след влизане в сила на Решението на Възложителя за избор на изпълнител, преди сключване на договор с избрания изпълнител.

ВЪПРОС 2: В условията за участие в процедурата във връзка с документите, доказващи техническите възможности и квалификацията, изброени в т. 5.6.2.5. е посочено, че участниците трябва да приложат професионална автобиография. В приложенията към документацията за участие липсва образец на Автобиография на експерт. В какъв формат би следвало да бъде представена горепосочената?

ОТГОВОР 2: Автобиографията, посочена в т. 5.6.2.5. от условията за участие в процедурата и Раздел ІІІ.2.3. /Технически възможности; Изискуеми документи и информация/, т.5. се представя в свободен текст.

С уважение,
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


  • Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 13 декември 2013 г.]

Изх. № 4704-3755/1/ /13.12.2013 г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с Вх. № 4704-3755/13.12.2013 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в АОП 00118-2013-0042, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП.

ВЪПРОС 1: С оглед на предстоящите коледни празници и определените официални почивни дни, моля да потвърдите кои ще са работните дни на Община Сливен, считано от днес до датата, определена за получаване на офертите за участие – 27.12.2013 г., за да могат потенциалните участници да преценят кога съответно да ги изпратят.

ОТГОВОР 1: Работните дни на Община Сливен, считано от 13.12.2013 г. до 27.12.2013 г. са както следва: 13.12.2013 г.; 14.12.2013 г.; 16.12.2013 г.; 17.12.2013 г.; 18.12.2013 г.; 19.12.2013 г.; 20.12.2013 г.; 21.12.2013 г. и 27.12.2013 г. включително.

С уважение,
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


  • Разяснения по документацията (3) [ Дата на публикуване - 16 декември 2013 г.]

Изх. № 94ЕП-332(1)/16.12.2013

ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Р А З Я С Н Е Н И Е

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с вх. № 94ЕП-332/14.12.2013 по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в АОП 00118-2013-0042, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП.

ВЪПРОС №1

В ІІІ.2.3) Технически възможности, Минимални изисквания (когато е приложимо) т.2. и т. 3 е посочено:

2. Участникът трябва да е регистриран одитор и/или предприятие на регистриран одитор, съответно вписани в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители и/или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на Специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители или да притежава друга еквивалентна регистрация съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

3. Участниците трябва да представят минимум 1 (едно) физическо лице, което ще вземе участие при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, и което трябва да познава и работи съгласно националното законодателство и международните одиторски стандарти;.

Счита ли се участникът по т. 2 регистриран одитор и/или предприятие на регистрирания одитор, представлявано от регистрирания одитор, изпълняващ изискванията по т.3 за минимум 1 (едно) физическо лице, което ще вземе участие при изпълнение на предмета на поръчката, или освен участникът по т. 2, следва да бъде представен втори регистриран одитор ?

ОТГОВОР №1

Цитираната т. 2 на ІІІ.2.3) изисква "Участникът трябва да е регистриран одитор и/или предприятие на регистриран одитор, съответно вписани в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители и/или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на Специализираните одиторски предприятия към Института на дипломираните експерт-счетоводители или да притежава друга еквивалентна регистрация съгласно законодателството на държавата, в която е установен".

Т. 3 на ІІІ.2.3) от своя страна изисква участникът да представи поне едно физическо лице и това физическо лице, което ще вземе участие при изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка.

Няма пречки лицето по т. 3 да е самия регистриран одитор, упоменат в т.2.

С уважение,
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВИнформация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 22 декември 2015 г., 15:31:39, размер на файла: 35.52kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 22 декември 2015 г., 15:37:26, размер на файла: 35.98kB ]

Информация за приключен договор
[ Дата на публикуване: 28 декември 2015 г., 15:58:54, размер на файла: 131.58kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0042

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен