Обявления по ЗОП с предмет:

Публичност по проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Решение РД № 15-256/06.02.2014 г. на Възложителя за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване - 06 февруари 2013 г. ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 11 декември 2013 г., размер на файла: 4.18MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2013-0043

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен