Обявления по ЗОП с предмет:

Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен

[ Дата на публикуване - 14 май 2014 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 20.05.2014 г. от 11.30 часа в стая № 19, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Експлоатация и мониторинг на Депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен”, с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0005, открита с Решение № РД 15 - 383 от 26.02.2014 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2014 г., размер на файла: 1.50MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 17 март 2014 г., размер на файла: 47.73kB ]

Разяснения по документацията (2)
[ Дата на публикуване: 28 март 2014 г., размер на файла: 50.23kB ]


Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 13 януари 2016 г., 13:13:59, размер на файла: 26.82kB ]

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 12:06:12, размер на файла: 139.20kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0005

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен