Процедури на договаряне без обявление с предмет:

Доставка на природен газ за Детска ясла 12 и Детска ясла 13, гр. Сливен, община Сливен

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 28 април 2016 г., 12:38:19, размер на файла: 187.73kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 28 април 2016 г., 12:38:21, размер на файла: 388.72kB ]

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2019 г., 13:36:50, размер на файла: 29.20kB ]

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 22 януари 2020 г., 16:57:21, размер на файла: 142.92kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0007

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен