Обявления по ЗОП с предмет:

Прединвестиционно проучване, финансов анализ и АРП за проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен”

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти - 12.06.2014 г.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 18.06.2014 г. от 14.00 часа в стая № 19, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: “Прединвестиционно проучване, финансов анализ и АРП за проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен” по проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен, по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032”, с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0009, открита с Решение № РД 15 - 670 от 11.04.2014 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 11 април 2014 г., размер на файла: 10.35MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 05 ноември 2014 г., 14:49:37, размер на файла: 28.16kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2015 г., 13:52:14, размер на файла: 46.15kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 14 януари 2016 г., 11:15:28, размер на файла: 28.27kB ]

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
[ Дата на публикуване: 21 януари 2016 г., 15:25:31, размер на файла: 125.53kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0009

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен