Обявления по ЗОП с предмет:

Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; [...]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 14 април 2014 г., размер на файла: 17.74kB ]


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Изх. № 4700-394/1/ от 22.05.2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4700 - 394/19.05.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2014-0012, съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП
Въпрос № 1 – В Образец № 13 Техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; реконструкция и ремонт на детски площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, реконструкция, ремонт и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи и внасяне на нова паркова мебел на територията на Община Сливен”, по 2 обособени позиции не е посочен «Срок за доставка и изпълнение на нови насаждения - за цветя и тревна растителност» това техническа грешка ли е и следва ли да го впишем в образеца?
Отговор на въпрос № 1 – В Образец № 13 Техническо предложение за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; реконструкция и ремонт на детски площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, реконструкция, ремонт и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи и внасяне на нова паркова мебел на територията на Община Сливен”, по 2 обособени позиции е допусната техническа грешка. Към настоящото разяснение прилагаме корегиран Образец № 13. Същият ще бъде публикуван във формат WORD на сайта на община Сливен www.sliven.bg – Профил на купувача, към разяснението за обществената поръчка.

С уважение,

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: РУМЕН АНДОНОВ

съгласно Заповед № РД 15-941 от 21.05.2014 г.


Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [Дата на публикуване - 22 януари 2015 година, 11:58:21 ч.]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 24.01.2015 г. от 10.00 часа в стая № 19, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Озеленяване и целогодишно поддържане и почистване на новите и съществуващите озеленени площи и прилежащите, алеи и площадки на паркове, градини, скверове, междублокови пространства, разделителни ивици, залесителни пояси, гробищни терени; поддържане на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност; реконструкция и ремонт на детски площадки и архитектурни елементи; целогодишно поддържане на паркови елементи и елементи на новите и на съществуващи детски съоръжения, реконструкция, ремонт и поддръжка на поливни системи, питейни фонтанки и други, както и извършване на дейности по оформяне на нови зелени площи и внасяне на нова паркова мебел на територията на Община Сливен”, по 2 обособени позиции, с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0012, открита с Решение № РД 15 - 690 от 14.04.2014 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и пълномощно.

Заповед за удължаване на срока за работа на комисията (1)
[ Дата на публикуване: 26 септември 2014 г., размер на файла: 17.74kB ]

Заповед за удължаване на срока за работа на комисията (2)
[ Дата на публикуване: 22 януари 2015 г., 11:27:38, размер на файла: 16.60kB ]

Заповед за удължаване на срока за работа на комисията (3)
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2015 г., 14:59:59, размер на файла: 16.41kB ]

Информация за освобождаване на гаранции за участие
[ Дата на публикуване: 01 април 2015 г., 19:45:03, размер на файла: 50.71kB ]

Информация за освобождаване на гаранции за участие
[ Дата на публикуване: 28 април 2015 г., 14:19:51, размер на файла: 51.18kB ]

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 07 май 2015 г., 16:20:31, размер на файла: 216.26kB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 07 май 2015 г., 16:20:36, размер на файла: 2.01MB ]

Договор и приложения - за обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 07 май 2015 г., 16:20:39, размер на файла: 1.84MB ]

Допълнително споразумение - за обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 07 юли 2017 г., 15:52:11, размер на файла: 142.13kB ]

Допълнително споразумение - за обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 07 юли 2017 г., 15:52:13, размер на файла: 140.40kB ]

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка (1)
[ Дата на публикуване: 29 август 2017 г., 16:08:55, размер на файла: 153.80kB ]

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка (2)
[ Дата на публикуване: 29 август 2017 г., 16:08:55, размер на файла: 152.91kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0012

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен