Обявления по ЗОП с предмет:

Изготвяне на архитектурни заснемания, конструктивни и енергийни обследвания по 6 обособени позиции” по проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен, по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 05.09.2014 г. от 14.00 часа в стая № 17, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: “Изготвяне на архитектурни заснемания, конструктивни и енергийни обследвания по 6 обособени позиции” по проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен, по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032”, с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0013, открита с Решение № РД 15 - 939 от 21.05.2014 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.

Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.


Документация за участие
[ Дата на публикуване: 21 май 2014 г., размер на файла: 11.34MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1)
[ Дата на публикуване: 11 юни 2014 г., размер на файла: 713.89kB ]


Договор и приложения - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 12 декември 2014 г., 15:41:12, размер на файла: 4.85MB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 12 декември 2014 г., 15:46:08, размер на файла: 4.90MB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 12 декември 2014 г., 15:48:09, размер на файла: 4.91MB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 12 декември 2014 г., 15:54:36, размер на файла: 4.20MB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 12 декември 2014 г., 15:59:26, размер на файла: 4.26MB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 12 декември 2014 г., 16:11:17, размер на файла: 4.34MB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 30 март 2015 г., 14:42:51, размер на файла: 32.61kB ]

Информация за приключен договор - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 31 март 2015 г., 17:11:39, размер на файла: 132.96kB ]

Информация за приключен договор - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 31 март 2015 г., 17:11:41, размер на файла: 132.91kB ]

Информация за приключен договор - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 31 март 2015 г., 17:11:43, размер на файла: 132.40kB ]

Информация за приключен договор - по обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 31 март 2015 г., 17:11:46, размер на файла: 132.36kB ]

Информация за приключен договор - по обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 31 март 2015 г., 17:11:49, размер на файла: 132.82kB ]

Информация за приключен договор - по обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 31 март 2015 г., 17:11:51, размер на файла: 132.37kB ]

Информация за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори
[ Дата на публикуване: 07 април 2015 г., 12:07:59, размер на файла: 54.61kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0013

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен