Обявления по ЗОП с предмет:

Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен, гр. Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти

[Дата на публикуване - 10 юли 2014 година]

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 11.07.2014 г. от 14:30 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: "Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен, гр. Сливен", открита с Решение № РД 15 - 946 от 22.05.2014 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

 • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
 • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
 • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

ИНЖ. ИВАН МАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА


Решение РД № 15-1016/05.06.2014 г. на Възложителя за промяна
[ Дата на публикуване: 05 юни 2014 г., размер на файла: 1.07MB ]

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 05 юни 2014 г., размер на файла: 57.25MB ]

Коригирани документи след Решение РД № 15-1016/05.06.2014 г. на Възложителя за промяна  [Дата на публикуване - 05 юни 2014 г., размер на файла - 787 KB]

Забележка: Позициите в КС, които са отбелязани със звезда (*) да не се оферират.

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

 • Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване - 06 юни 2014 г.]

Изх. № 4702-464/1/ от 06.06.2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4702 - 464/03.06.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2014-0014, съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП

Въпрос № 1 Има непълно изписани позиции в Количествено-стойностната сметка.

Отговор на въпрос № 1 С Решение за промяна РД № 15-1016/05.06.2014 г. на Възложителя, публикувано в "Профил на купувача" на сайта на община Сливен, на адрес: http://sliven.bg/index.csp?f=AOP0011820140014 са извършени технически редакции в Количествена сметка и Приложение 3.2 "Количествено-стойностна сметка". Редактираните документи са достъпни на посочения адрес.

Въпрос № 2 - Моля да уточните размери на екрана и начин на движение (навиваем или хоризонтално подвижен).

Отговор на въпрос № 2 - Киноекранът трябва да бъде подвижен (навиваем) 800/600 см HD формат.

Въпрос № 3 - Уточняване размерите за пропадалата в оркестрината.

Отговор на въпрос № 3 - Размерите на пропадалата при аванссцената са посочени в плановете и разрезите и те са:

 • дълбочина – 252 см.
 • ширина - 1012 см.
 • височина - 370 см.

Въпрос № 4 - Чертежи или размери (височина, широчина, дълбочина) на сцената.

Отговор на въпрос № 4 – В чертежите са посочени размерите на сцената. Потвърждаваме основните габарити:

 • дълбочина – 1017 см.
 • височина - 1075 см.
 • ширина - 1400 см.

Въпрос № 5 - Размери на портален архитектурен отвор.

Отговор на въпрос № 5 - В чертежите са посочени размерите на сценичния портал:

 • ширина – 1330 см.
 • височина – 685 см.

Въпрос № 6 - Липсва спесификация на врати и дограми.

Отговор на въпрос № 6:

 • Ремонтиране и преоформяне на съществуващи вътрешни фурнировани единични врати на гримьорни (коти +2,37, +4,97) – 80/200 см. - 8 бр.
 • Ремонтиране и преоформяне на съществуващи вътрешни фурнировани единични врати на гримьорни (коти +2,37, +4,97) – 70/200 см. - 4 бр.
 • Ремонтиране и преоформяне на съществуваща вътрешна фурнирована единична врата на администрация (кота +0.00) – 90/210 см. - 1 бр.
 • Ремонтиране и преоформяне на съществуваща двойна врата на техническо помещение (кота +0.00) – 150/210 см. - 1 бр.
 • Ремонтиране и преоформяне на съществуващи вътрешни фурнировани единични врати на тоалетни (коти +2,37, +4,97, +7,47,+9,97) – 70/200 см. - 8 бр.
 • Доставка и монтаж на вътрешни единични врати в тоалетни на партерно ниво (кота +0.00) – 70/200 см. – 4 бр.
 • Доставка и монтаж на вътрешни единични врати в предверия и тоалетни за инвалиди на партерно ниво (кота +0.00) – 90/200 см. – 4 бр.
 • Доставка и монтаж на вътрешни единични врати в помещения за охрана, администрация и склад (кота +0.00) – 70/210 см. – 3 бр.
 • Доставка и монтаж на вътрешна единична метална врата (пожароустойчива) в техническо помещение за ел. табло (кота +0.00) – 80/210 см. – 1 бр.
 • Доставка и монтаж на вътрешни единични врати в технически помещения (кота +9,97) – 80/200 см. – 7 бр.
 • Доставка и монтаж на вътрешни фурнировани единични врати, пожароустойчиви EI 60min с антипаник, при обслужващи стълби (кота +0.00) – 120/210 см. – 2 бр.
 • Изработка, доставка и монтаж на двойни фурнировани звукоизолирани врати, пожароустойчиви EI 60min с антипаник, към входове зала – 180/200 см. – 4 бр.
 • Изработка, доставка и монтаж на единични фурнировани звукоизолирани врати , в странични джобове на сцена - 2 бр.
 • Изработка, доставка и монтаж на дограма, пожароустойчива EI 60min в съществуващи стенни отвори в зала - 6,5 кв.м.
 • Изработка, доставка и монтаж на нови дървени капаци върху стенни отвори в зала.- 6,5 кв.м.
 • Изработка, доставка и монтаж на дограма, пожароустойчива EI 60min в съществуващи фасадни отвори в зони на ложи в зала - 5,4 кв.м.
 • Изработка, доставка и монтаж на нови входни витрини – тип „Jansen“, пожароустойчиви EI 60min с антипаник, на партерно ниво (кота +0.00), врати с размери 250/225 см. – 4 бр.; общи размери на входна витрина 1074/225 см. – 24,17 кв.м.
 • Изработка, доставка и монтаж на нова дървена фасадна дограма – трислойна иглолистна дървесина, троен стъклопакет - 56,2 кв.м.
 • Изработка, доставка и монтаж на метална двойна врата – автоматична с жалузни отвори – по детайл, на ниво сцена (кота +3,42) – 150/210 см. – 1 бр.

С уважение,

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: РУМЕН АНДОНОВ

съгласно Заповед № РД 15-1013 от 05.06.2014 г.


 • Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 09 юни 2014 г.]

Изх. № 4704-1705(1)/09.06.2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
ПО ПРЕПИСКА 0018-2014-0014

Р А З Я С Н Е Н И Я

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, във връзка с писмо, заведено в деловодството на общинска администрация – Сливен, под вх. № 4704-1705 от 4.06.2014 г., относно откриване на процедура с предмет: „Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен“, град Сливен“, Ви предоставяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос 1:

По позиция 7. Изработка и монтаж на метална двойна врата – автоматична с жалузни отвори – по детайл, на ниво сцена (кота + 3,42) -1 … - 1 бр. раздел „Фасадни работи“ – липсва детайл.

Отговор 1:

Вратата е с размери 150/220 см. Има подвижни жалузи (вградени във вратата) с чел евакуация на дима при пожар.

Въпрос 2:

По позиция 16. Доставка и монтаж на прожекционен екран на главна фасада над козирка – по детайл – 94 м? раздел „Фасадни работи“ – липсва детайл.

Отговор 2:

Навиваем с електрическо задвижване, за експлоатация на открито екран с размери 800/600 см. Следва да бъдат предвидени два броя П образни вертикални метални водачи с височина 900 см и ширина на фланша 40 см. Необходимо е да се предвиди и хоризонтална стоманена кутия с дължина 880 см и височина на предната ламела на П образния фланш от 100 см. За фасадно облицоване на стоманените фланшове необходими за водене и навиване на екрана следва да се предвиди нова каменна облицовка от същия камък, като съществуващата фасадна облицовка. Площа на новата каменна облицовка е 16 кв. м. за нея е необходимо да се предвидят и съответните крепежни елементи.

Въпрос 3:

По позиция 11. Изработка, доставка и монтаж на фасаден светещ надпис с лого на „Зала Сливен“ – 1 бр. раздел „Покривни работи“ – какъв ще бъде видът на надписа – общ панел със светещ надпис или отделни букви (размери, височина и т.н.)?

Отговор 3:

Свободностоящ светещ надпис от обемни светещи букви с общи габарити 800/80 см.

Въпрос 4:

По позиция 12. Доставка и монтаж на озеленяване по покрив – 1 – раздел „Покривни работи“ – вид растителност?

Отговор 4:

С Решение РД № 15-1016/05.06.2014 г. на Възложителя за промяна, публикувано в рубриката "Профил на купувача" на сайта на община Сливен, на адрес http://sliven.bg/index.csp?f=AOP0011820140014 са направени промени, които включват и коригиране на КС. Според коригираното КС посочената позиция не се оферира. Новите коригирани документи са достъпни на посочения адрес.

Въпрос 5:

По позиция 14. Ремонт и преоборудване съществуваща сценична механизация (механизъм и пропадала в оркестрина сцена и др.) – 1 радел „Строително-ремонтни работи“ - пояснения, детайли за сценичната механизация.

Отговор 5:

Размерите бяха вече уточнени в отговор на въпрос № 3 в разяснения с изх. № 4702 – 464 (1)/05.06.2014 г.Запазва се принципа на досегашната повдигателна система- телескопични стоманени опори на винт. Изцяло трябва да се подменят фасонните дървени части на пропадалата. Същите следва да дадат характера на дървената обновен сценичен подиум. За предпочитане е задвижването да бъде електромеханично. Дебелината на сценичният дървен под е 5 см и следва да бъде обработен противопожарно. Поради високата стойност на този ремонт и доставка предлагаме тази позиция да бъде разделена на две части:

А/ Изработка доставка и монтажна масивен дървен сценичен под върху конструкция на съществуващи пропадала

Б/ Допълнителна доставка и монтаж на механизация за нови пропадала

Въпрос 6:

По позиция 21. Изработка, доставка и монтаж на нови стъклени, дървени и месингови парапети - балкон в зала – 20,25 м. и 22. Изработка, доставка и монтаж на нови стъклени, дървени и месингови парапети по стълби към балкон в зала – 9,80 м раздел „Строително-ремонтни работи“ - посочените парапети са комбинация от трите изброени материала или да парапети на различни места от един материал и ако да – моля да се посочи метража на отделния вид парапет? При възможност да се представи детайл.

Отговор 6:

 • стъклени парапети по пасаж на кота +7.35 - парапетите трябва да са от закалено ламинирано стъкло (триплекс) с вкопана в подовата конструкция носеща метална шина и без ръкохватка – 18,58 м'
 • месингови парапети по балкон и стълби в залата – 30,05 м'
 • месингови парапети по обслужващи стълби – 42 м'
 • дървени парапети в ложи – 17 м'

Въпрос 7:

По позиция 26. Изработка, доставка и монтаж на подвижен киноекран, поставен пред музикален инструмент – „орган“ – 1 бр. в раздел „Строително-ремонтни работи“ – моля да бъдат посочени размерите на същия.

Отговор 7:

Киноекранът трябва да бъде подвижен (навиваем) 800/600 см HD формат

Въпрос 8:

По позиции 36. Изработка доставка и монтаж на метална носеща конструкция за монтаж на система тип „spider“, носеща вертикална стъклена констр….“ и позиция 37. Изработка и монтаж на система тип „spider“, носеща вертикална стъклена конструкция от единични стъкла пред цветно фас…“ раздел „Строително – ремонтни работи“ –липсват детайли.

Отговор 8:

Общата площ на вертикалната стъклена стена (тип spider) от триплексно стъкло върху носеща конструкция от инокс (стъклени ребра, въжета Jacob, и точкови „лапи“ е с площ от 59,4 кв.м. Същата се монтира в интериора на фоайето пред главните входове на залата на първия етаж. Новото остъкляване тип „spider” има за цел да създаде въздушен буфер между единичните цветни стъклени тухли оформящи главната фасада и фоайето през етажите пред залата. През определено разстояние част от стъклата трябва да бъдат монтажно демонтажни за да може да се обезпечи почистването на стъклените тухли отвътре, както и остъкляването по „spider”. Фугите между отделните окачени стъклени пана следва да бъдат оформени с прозрачен силикон. Носещата конструкция за стъклената стена тип „spider” следва да бъде разработена от потенциалния доставчик и задължително да бъде одобрена от главния проектант на обекта.

Въпрос 9:

По позиция 13. Възстановяване на дървена облицовка в помещение с механизъм за аванссцена – 93, 75 м3 раздел “Стени“ – какъв е видът на материала за възстановяване (шперплат, дъски, др.)?

Отговор 9:

Панели МДФ с естествен фурнир (обработени противопожарно) в синхрон с останалата облицовка на залата

Въпрос 10:

По позиция 8. Доставка и монтаж на нов подов килим за сцена – 110,55 м2 в раздел „Настилки“ – какъв да бъде видът на килима – иглонабит мокет или друго?

Отговор 10:

Килимът следва да бъде негорим и с възможност да се навива. Шарката и цвета на килима ще бъде предложена от участника и съгласувана с автора на инвестиционния проект и с Възложителя по време на изпълнението.

Въпрос 11:

По позиция 9, 10, 11, 13 в същия раздел – какъв да бъде вида на мокета – букле, рязан косъм или друго?

Отговор 11:

Мокети които ще бъдат монтирани следва да са от висок клас и със съответните сертификати за пожароустойчивост и горимост. Най-често този тип мокети не са букле. За предпочитане е да не са едноцветни.

Следва да се предвиди и възможност част от новия мокет в основните ходови зони да бъде предвиден "на квадрати", които да могат да се подменят във времето, тъй като се износват по-бързо.

Въпрос 12:

По позиция 12, 14, 15 в същия раздел - первазите да бъдат от масивно дърво или MDF и каква да бъде тяхната височина?

Отговор 12:

Первазите са от фурнирован МДФ в цвета на стените на залата и респективно на каменната облицовка във фоайетата.

Въпрос 13:

По позиция 17. Доставка и монтаж на настилка от масивен паркет в обслужващи коридори и гримьорни … - 176,20 м? - моля да бъдат посочени вида на материала, дебелина и размер на ламелите?

Отговор 13:

Трябва да се предвиди масивен паркет с дебелина 2см нареден по класическата система „рибена кост“ деб.-2,0см; шир.-5см; дълж.-30/35см дъбов паркет.

Въпрос 14:

По позиция 2. Изработка, доставка и монтаж на външна изтривалка пред главен вход – 31,50 м? в раздел „Строително ремонтни работи“ – какъв е материала за изработване – алуминиеви ламели с вложка от гума, алуминиеви ламели с вложка от мокет или други?

Отговор 14:

Външна изтривалка с алуминиеви ламели с вложка от гума.Необходимо е да бъде предвидена дрениране и отвеждане на атмосферните води попадащи в обема на „тавата“ на изтривалката

Въпрос 15:

По позиция 3. Изработка, доставка и монтаж на външна изтривалка пред главен вход – 21,60 м? в раздел „Настилки“ – възможно ли е да се има в предвид вътрешната изтривалка, намираща се във фоаето и посочена в разпределението н к. +/- 0,00 като „вградена в настилката гумена изтривалка“ и какво се има в предвид под гумирана – алуминиеви ламели с вложка от гума или гумирана изтривалка тип „пчелна пита“?

Отговор 15:

Вътрешна изтривалка с алуминиеви ламели с вложка от мокет

Въпрос 16:

Липсва спесификация на дограма, интериорни и входни врати и витрини – моля да ни бъде предоставена същата.

Отговор 16:

На този въпрос беше вече отговорено в отговор на въпрос № 6 в разяснения с изх. № 4702 – 464 (1)/05.06.2014.

Въпрос 17:

Какъв ще бъде процента отваряемост на дървената дограма?

Отговор 17:

100% отваряемост

Въпрос 18:

Позиция 7. Архитектурно ландшафтно оформяне на площадно пространство пред главен вход зала, вкл. озеленяване, водни ефекти, декоративно о… в раздел „Строително – ремонтни работи“ – какво се има в предвид?

Отговор 18:

С Решение РД № 15-1016/05.06.2014 г. на Възложителя за промяна, публикувано в рубриката "Профил на купувача" на сайта на община Сливен, на адрес http://sliven.bg/index.csp?f=AOP0011820140014 са направени промени, които включват и коригиране на КС. Според коригираното КС посочената позиция не се оферира. Новите коригирани документи са достъпни на посочения адрес.

Въпрос 19:

По позиция 16. Демонтаж на съществуващо подвижно обзавеждане в раздел „Демонтажни работи“ – какво се има в предвид, моля за описание на подвижното обзавеждане?

Отговор 19:

Преценката за обема на демонтажните работи следва да бъде изготвена на база на преценка на участника, съгласно изискванията в документацията за посещение и оглед на обекта.

С уважение,

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: РУМЕН АНДОНОВ

съгласно Заповед № РД 15-1027 от 09.06.2014 г.


 • Разяснения по документацията (3) [ Дата на публикуване - 10 юни 2014 г.]

Изх. № 4704-1720(1)/10.06.2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
ПО ПРЕПИСКА 0018-2014-0014

Р А З Я С Н Е Н И Я

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, във връзка с писмо, заведено в деловодството на общинска администрация – Сливен, под вх. № 4704-1720 от 6.06.2014 г., относно откриване на процедура с предмет: „Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен“, град Сливен“, Ви предоставяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос 1:

Част „Фасадни работи“ – метална конструкция над главен вход. Не става ясно дали се демонтира или се запазва съществуващата метална конструкция от 2Т греди. Съгл. т.10 по Приложение 3.2 се прави “Демонтаж на съществуваща метална конструкция (греди 2Т 300мм) на козирка над главен вход“, а съгл. т.12 се прави „Китване, шлайфане и грундиране на съществуваща метална конструкция (греди 2Т 300мм) на козирка над главен вход“, също и съгл. т.14 стъклото триплекс се поставя „ на дистанционери върху съществуваща метална конструкция“. Съгл. т.13 се доставя само „метална конструкция – диагонални връзки (кутиеобразен профил 40/40/3мм), укрепващи носещи греди на козирка". Липсва позиция за монтаж на нови метални греди на козирката. Моля, уточнете изпълнението на метална конструкция над главен вход; ще се демонтира ли съществуващата, респ. ще отпадне ли т.10 (демонтаж).

Отговор 1:

Запазва се основната метална носеща конструкция в интериора на сградата, която носи настоящата козирка. Демонтира се окачената на нея система от стоманени греди, които са изнесени конзолно навън и носят настоящата козирка. Преди това са демонтирани всички елементи съставящи козирката отвън. Съгласно конструктивното решение се пристъпва към частично укрепване на носещата в интериора метална конструкция. Изработва се, доставя се и се монтира нова стоманена конструкция от кутиеобразни профили, която се полага върху основните стоманени опори в интериора. Тази второстепенна конструкция излиза конзолно навън и служи за последващо носене на новата козирка.

Въпрос 2:

Част „Фасадни работи“ – прожекционен екран. По т.15 е предвидена „метална конструкция – портал за прожекционен екран по главна фасада над козирка – по детайл“ 45,6 м2; по т.16 „прожекционен екран на главна фасада над козирка – по детайл“ 94 м2. Моля, обяснете различието в квадратурата и публикувайте липсващите детайли. Отделно питаме дали изобщо ще се монтира прожекционен екран на фасадата, предвид това, че по част Електро на същото място е предвидено LED осветление, а срещу евентуалния екран няма нито видимост, нито място за разполагане на прожекционния апарат и публиката.

Отговор 2:

 • стоманена конструкция 30 м'
 • прожекционен екран 58 м2

Въпрос 3:

Част „Околно пространство“ – т.7 „Архитектурно и ландшафтно оформяне на площадно пространство пред главен вход зала, вкл.озеленяване, водни ефекти, декоративно о“. Подобни дейности не са представени в проектите, не е ясно тяхното конкретно съдържание, поради което смятаме, че следва да отпаднат от количествената сметка.

Отговор 3:

С Решение за промяна РД № 15-1016/05.06.2014 г. на Възложителя, публикувано в "Профил на купувача" на сайта на община Сливен, на адрес: http://sliven.bg/index.csp?f=AOP0011820140014 са извършени технически редакции в Количествена сметка и Приложение 3.2 "Количествено-стойностна сметка". Редактираните документи са достъпни на посочения адрес.

Въпрос 4:

Част „Покривни работи“ – т.11. „Изработка, доставка и монтаж на фасаден светещ надпис с лого на „Зала Сливен“. Такъв надпис липсва в проекта, не са уточнени размери, вид, материал, поради което смятаме, че следва тази позиция да отпадне от количествената сметка.

Отговор 4:

Свободностоящ светещ надпис от обемни светещи букви с общи габарити 800/80 см.

Въпрос 5:

Част „Демонтажни работи“ в залата. Редица позиции са дадени като частичен демонтаж – напр. частичен монтаж по т. 21 „на масивна дървена настилка – сцена“, т.25 „на съществуващи подови конструкции в зала“, т.26 „на облицовки – сценична кутия“. Моля, посочете частичния монтаж като процент от общото количество.

Отговор 5:

В позициите са посочени количествата на демонтажа. В чертежите можете да направите съотношението между оставащи и нови.

Въпрос 6:

Аналогично по т.29 „Частичен демонтаж съоръжения (механизми и пропадала в оркестрина сцена)“. Моля, дайте точно описание на елементите, подлежащи на демонтаж. По същия начин трябва да се уточни и поз.14 „Ремонт и преоборудване съществуваща сценична механизация (механизми и пропадала в оркестрина сцена и др.)“. Моля, уточете на какви стандарти отговаря в момента сценичната механизация и на какви стандарти следва да отговаря. Посочете точна спецификация и технически характеристики.

Отговор 6:

Вече посочихме (въпрос № 1 в Разяснения с изх. № 4702-464 (1) от 05.06.2014) габаритите на потъващите практикабли в оркестрината и те са:

 • дълбочина – 252 см
 • ширина - 1012 см
 • височина - 370 см

Запазва се принципа на досегашната повдигателна система - телескопични стоманени опори на винт. Изцяло трябва да се подменят фасонните дървени части на пропадалата. Същите следва да дадат характера на дървената обновен сценичен подиум. За предпочитане е задвижването да бъде електромеханично. Дебелината на сценичният дървен под е 5 см и следва да бъде обработен противопожарно. Поради високата стойност на този ремонт и доставка предлагаме тази позиция да бъде разделена на две части:

А/ Изработка доставка и монтажна масивен дървен сценичен под върху конструкция на съществуващи пропадала

Б/ Допълнителна доставка и монтаж на механизация за нови пропадала

Въпрос 7:

По част „Строително-монтажни работи“ – т.3 „Преустройство на съществуващи тоалетни по обслужващи нива (коти +2,37; +4,97; +7,47; 9,97) –8 бр. Моля, посочете в какво се състои преустройството, публикувайте планове и детайли, дайте количества и видове работи.

Отговор 7:

В чертежите по част архитектура и по част ВиК детайлно са посочени и разработени тоалетните за всяка една от котите в запитването. Чертежите съдържат съответните количествени сметки.

Въпрос 8:

По част „Строително-монтажни работи“ – т.4 „Изграждане на рампа за осигуряване на достъпна среда в централно фоайе“ -12,1 м2, т.5 „Изграждане на рампи за осигуряване на достъпна среда от двете страни на зона с тоалетни на партерно ниво“ 19,2 м2. Моля, посочете вид, материал.

Отговор 8:

Рампата следва да бъде изградена от олекотен стоманобетон, като допълнително ще бъде покрита с мокет, след направа на необходимите шпакловки, подложки и лепила.

Въпрос 9:

По част „Строително-монтажни работи“ – т.11 „Реконструкция на амфитеатрален под, стълби в зала и др“ – 346,4 м2. Моля, пояснете какви видове работи са включени в тази позиция.

Отговор 9:

След като са демонтирани предходните настилки в залата с цел подобряване на зрителната крива допълнително се изливат усилени бетонови настилки. Тези настилки достигат дебелини 17 см в първите 4 реда и оформят пространството от челото на аванссцената до гърба на четвърти ред в залата. Заедно с това се предвижда допълнително полагане на настилки от олекотен стоманобетон в зоните по рампите за публика при влизането и излизането от залата. Предвижда се и частична ревизия (разкриване, почистване и обратно замонолитване на вентилационни „кутии“ под столове в зала). Предвижда се цялостна направа на подмокетна замазка от лек армиран стоманобетон преди последващо полагане в участъка под всички зони с мокет в залата.

Въпрос 10:

По част „Строително-монтажни работи“ – т.16 „Доставка и монтаж на съоръжения за сцената - вкл. чиги, шнурбоден, светлинен мост, завеси и др“ – 1 бр. Моля, дайте точна спецификация и технически характеристики.

Отговор 10:

В раздела сценична механизация като минимум трябва да бъдат заложени следните изисквания:

 • Чиги – минимум 7 бр.
 • Нов осветителен мост
 • Дъно сцена
 • Два крачола
 • Арлекин
 • Подвижни завеси оформящи рунд хоризонта на страничните „джобове“ на сцената

Въпрос 11:

По част „Строително-монтажни работи“ – т.18. „Доставка и монтаж на нова звукоизолация по стени зала под съществуваща фурнирована облицовка“. Моля, уточнете какъв вид, каква дебелина и плътност е изолацията. Необходими са детайли.

Отговор 11:

Отговорът на Въпрос № 11 е включен в отговора на следващия въпрос № 12.

Въпрос 12:

Също и т.23 „Доставка и монтаж на топлоизолация от каменна вата по таван плоча над сутерена“ и т.24 „каменна вата в технически коридори отвътре на външни фасадни стени“. Какви са дебелините на изолацията.

Отговор 12:

Количества топлинна изолация

Топлинна изолация Повърхнина, m2 Обем, m3 Забележка
1 Топлинна изолация за вътрешно полагане – минерална вата с дебелина 80 mm, коефициент на топлопроводност 0,04 W/mK 400 32 Прилежащи помещения около зала
2 Топлинна изолация за външно полагане – минерална вата с дебелина 120 mm, коефициент на топлопроводност 0,04 W/mK 60 7,2 Стена към проход
3 Топлинна изолация – полистирол тип XPC с дебелина 200 mm, коефициент на топлопроводност 0,029 W/mK 830 166 Покрив
4 Топлинна изолация за външно полагане – минерална вата с дебелина 120 mm, коефициент на топлопроводност 0,04 W/mK 65 7,8 Под над проход

Въпрос 13:

По част „Строително-монтажни работи“ – т.21 и т.22. „нови стъклени, дървени и месингови парапети“. Моля, уточнете с детайли.

Отговор 13:

 • стъклени парапети по пасаж на кота +7.35 -парапетите трябва да са от закалено ламинирано стъкло (триплекс) с вкопана в подовата конструкция носеща метална шина и без ръкохватка – 18,58 м'
 • месингови парапети по балкон и стълби в залата – 30,05 м'
 • месингови парапети по обслужващи стълби – 42 м'
 • дървени парапети в лоджии – 17 м'

Въпрос 14:

По част „Строително-монтажни работи“ – т.26. „Изработка, доставка и монтаж на подвижен киноекран, поставен пред музикален инструмент - „орган“. Какви са размерите на екрана, какви са техническите характеристики.

Отговор 14:

На този въпрос е отговорено с отговора на въпрос № 7 към искане за разяснения 4704-1705/04.06.2014 (Отговор 4704-1705(1)/09.06.2014).

Въпрос 15:

По част „Столарски работи“ – поз.1 до 5. Ако се прави ремонт и преоформяне на съществуващи вътрешни фурнировани врати, то какви дейности включва това. Може би става въпрос за монтаж на нови врати, имайки предвид големия брой врати за демонтаж.

Отговор 15:

Ремонти и преоформяне на съществуващи масивни врати означава демонтаж, поставяне на нов обков, извършване на необходимите основни дърводелски поправки по фалцове и др., шлайфане, китване и прелакирване там където това е възможно. Когато е нарушен изцяло съществуващият фурнир вратите следва да се фурнироват отново в същата гама. Следва обратен монтаж, подови лайсни уплътнители, преоформяне на каси на врати, стопери, отбивачи, визуална комуникация и др.

Въпрос 16:

По част „Столарски работи“ – поз.11 и 12. „фурнировани звукоизолирани врати, пожароустойчиви EI 60min с антипаник, към входове зала – 4 бр.“ и „при обслужващи стълби – 2 бр.“. Моля, уточнете размерите на вратите, материалът от който са изработени така, че да се постигне изискваната пожароустойчивост. Необходим е чертеж с разрези, сечения и детайли.

Отговор 16:

Изработка, доставка и монтаж на двойни фурнировани звукоизолирани врати, пожароустойчиви EI 60min с антипаник, към входове зала – 180/200 см.

Доставка и монтаж на вътрешни фурнировани единични врати, пожароустойчиви EI 60min с антипаник, при обслужващи стълби (кота +0.00) – 120/210 см.

Въпрос 17:

По част „Настилки“ – т.7 „Ремонтиране, частично възстановяване и преоформяне на съществуващ дървен подиум на сцена“. Колко процента от пода се ремонтира. Какъв е видът на новия подов килим за сцената (по следващата т.8).

Отговор 17:

В позициите са посочени количествата на демонтажа. В чертежите можете да направите съотношението между оставащи и нови. Негорим мокет сертифициран протовопожарно като цвета и фигурите по него ще бъдат определени допълнително.

Въпрос 18:

По част „Настилки“ – т.19. „Ремонтиране на съществуващи настилки проход на кота +0,00 между зала Сливен и сграда на Съдебната палата“. Какви видове работи се включват в тази позиция.

Отговор 18:

Настилка от каменни плочи

Въпрос 19:

По част „Обзавеждане“ – т. 1. „Цялостно реконструиране и преоборудване на съществуващите кресла (фотьоили) в зрителната зала, вкл. носеща метална конструкция“. Моля, възложителят да поясни – какви точно видове работи се предвиждат, каква е степента на амортизация, не е ясно доколко тяхното реконструиране е технически възможно. Възможно ли е да се предвиждат нови седалки на мястото на съществуващите.

Отговор 19:

Столовете се демонтират снема се съществуващата тапицерия , ремонтират се при необходимост металната носеща конструкция и видимите дървени части. Следва китване шлайфане и лакиране на масивните ръкохватки, направа на нов пълнеж за седалки и облегалки и цялостно претапициране на креслата. Следва изработка доставна и монтаж на визуална комуникация (номера, ограничители, стопери и др.). Тази операция трябва да включва цялостно саниране на съществуващи столове и оставащи носещи части.

Въпрос 20:

По част „Обзавеждане“ – т.2-6 и т.9-12. позиции, обозначени като „1 брой“, а именно: ново оборудване за гардероби публика - (плотове,облицовки, закачалки,врати и др.), цялостно оборудване за нова кафетерия в партера, подвижно обзавеждане към кафетерия; подвижно обзавеждане /паравани/ за изложби, рекламни пана и др.; музикален инструмент - „орган“; Цялостно оборудване на сценична кутия зала – рундхоризонт,“крачоли“,арлекин и др.; санитарно обзавеждане – мивки, тоалетни чинии, подови сифони и др., в новопроектирани и съществуващи тоалетни; обзавеждане в гримьорни; подвижно оборудване кинокабини, преводачески кабини, помещение за персонал, офиси, касови гишета, информаци... Моля Възложителят да публикува пълни спецификации, изясняващи какво включва доставката и монтажа по тези позиции.

Отговор 20:

Цитираните позиции по част „Обзавеждане“ – т.2-6 и т.9, т.11 и т.12 отпадат и няма да бъдат оферирани съгласно Решение за промяна РД № 15-1016/05.06.2014 г. на Възложителя, публикувано в "Профил на купувача" на сайта на община Сливен.

Относно т. 10 "санитарно обзавеждане – мивки, тоалетни чинии, подови сифони и др., в новопроектирани и съществуващи тоалетни", исканите спесификации са посочени в част «ВиК» на Инвестиционния проект. Изискването на проектанта е класа на качество да бъде не по-нисък от класа на качество на съответно изделие с марка „Roca“ без да се поставя изискване за каквато и да е било конкретна марка!

Въпрос 21:

Налице са твърде много позиции, които са обозначени най-общо като „1 брой“, липсват чертежи и детайли, липсват спецификации за сценичното оборудване и за другото обзавеждане. Моля възложителят да уточни недвусмислено тези позиции, така че да осигури равнопоставеност за офериране от страна на всички участници. В случай, че има отпадащи позиции, то моля същите да бъдат ясно посочени.

Отговор 21:

Припомняме, че по коригираната Количествената сметка, публикувана заедно с Решение за промяна РД № 15-1016/05.06.2014 г. на Възложителя позициите, отбелязани в колоните „Мярка“ и „Количество“ със символа „*” следва да НЕ СЕ ОФЕРИРАТ!

С уважение,

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Румен Андонов,
съгласно Заповед № РД 15-1027 от 09.06.2014 г.


 • Разяснения по документацията (4) [ Дата на публикуване - 16 юни 2014 г.]

Изх. № 4704-1746(1)/16.06.2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
ПО ПРЕПИСКА 0018-2014-0014

Р А З Я С Н Е Н И Я

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП, във връзка с писмо, заведено в деловодството на общинска администрация – Сливен, под вх. № 4704-1746 от 10.06.2014 г., относно откриване на процедура с предмет: „Основен ремонт и реконструкция на зала „Сливен”, град Сливен”, Ви предоставяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос 1:

В сметките за входната козирка не са включени профилите 40/40/3 по дължина на козирката въпрос: Ще се подменят ли, ще се грундират или боядисват съществуващите?

Отговор 1:

На част от този въпрос е отговорено с отговора на въпрос No 1 към искане за разяснения Изх. № 4704-1720/06.06.2014 (Отговор № 4704-1720(1)/10.06.2014).

Оставащите профили ще се шлайфат, китват, грундират и боядисват с висококачествени и скъпи противопожарни бои.

Въпрос 2:

Моля да уточните вида на гранитните плочи (термолющен, полиран гранит).

Отговор 2:

Там където гранитните плочи са навън – настилки облицовки същите ще бъдат термолющен гранит. В интериора гранитните плочи следва да бъдат полирани.

Въпрос 3:

Моля да уточните вида, размерите и детайла на прожекционен екран на главна фасада над козирка;

Отговор 3:

Навиваем с електрическо задвижване, за експлоатация на открито екран с размери 800/600 см. Следва да бъдат предвидени два броя П образни вертикални метални водачи с височина 900 см. и ширина на фланша 40 см. Необходимо е да се предвиди и хоризонтална стоманена кутия с дължина 880 см и височина на предната ламела на П образния фланш от 100 см. За фасадно облицоване на стоманените фланшове необходими за водене и навиване на екрана следва да се предвиди нова каменна облицовка от същия камък, като съществуващата фасадна облицовка. Площта на новата каменна облицовка е 16 кв.м за нея е необходимо да се предвидят и съответните крепежни елементи.

Въпрос 4:

Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция – портал за прожекционен екран по главна фасада над козирка – по детайл- моля да получим КМД или спецификация на метала.

Отговор 4:

Разработеният и одобрен технически проект КМД чертежи ще бъдат допълнително в етапа авторски надзор и работни детайли.

Въпрос 5:

Моля да уточните размерите на решетките за английските дворове.

Отговор 5:

Решетките са съществуващи, в проектът се предвижда ремонт и обновяване на съществуващите метални решетки към английските дворове.

Въпрос 6:

Моля да уточните размерите на фасаден светещ надпис с лого на „Зала Сливен”.

Отговор 6:

На този въпрос е отговорено с отговора на въпрос No 4 към искане за разяснения Изх. № 4704-1720/06.06.2014 (Отговор № 4704-1720(1)/10.06.2014).

Въпрос 7:

Демонтаж на съществуващо подвижно обзавеждане. 28 бр – моля да уточните вида на подвижното обзавеждане.

Отговор 7:

Обръщаме внимание, че в приложение 3.1 за позиция „Демонтаж на съществуващо подвижно обзавеждане” към раздел „Демонтажни работи” количеството за офериране е 1 бр.

Преценката за обема на демонтажните работи следва да бъде изготвена на база на преценка на участника, съгласно изискванията в документацията за посещение и оглед на обекта.

Въпрос 8:

Преустройство на съществуващи тоалетни по обслужващи нива (коти +2,37; +4,97; +7,47; +9,97) – моля да уточните какво влиза в това преустройство.

Отговор 8:

На този въпрос е отговорено с отговора на въпрос No 7 към искане за разяснения Изх. № 4704-1720/06.06.2014 (Отговор № 4704-1720(1)/10.06.2014).

Въпрос 9:

Изработка, доставка и монтаж на метална решетка в сценична кутия за декори, допълнително осветление и др. - 82.45 м2 - моля да получим КМД или спецификация на метала.

Отговор 9:

Разработеният и одобрен технически проект КМД чертежи ще бъдат допълнително в етапа авторски надзор и работни детайли.

Въпрос 10:

Кой ще осигури разрешението от собствениците за отливане на стоманобетонна шахта под панорамен асансьор – пропадало (оформяне в сутерен, за което е необходимо разрешение от собствениците?

Отговор 10:

Разрешителният режим за изграждане в чужда собственост е правно-административна процедура, които ще се осигури от Възложителя на обекта.

Въпрос 11:

Изработка, доставка и монтаж на система тип „spider”, носеща вертикална стъклена конструкция от единични стъкла пред цветно фасадно декоративно пано от стъклени тухли на кота +3,62, окачени на метална носеща конструкция – по детайл и спецификация - моля да получим КМД или спецификация на метала.

Отговор 11:

Общата площ на вертикалната стъклена стена (тип spider) от триплексно стъкло върху носеща конструкция от инокс (стъклени ребра, въжета Jacob, и точкови „лапи” е с площ от 59,4 кв.м. Същата се монтира в интериора на фоайето пред главните входове на залата на първия етаж. Новото остъкляване тип „spider” има за цел да създаде въздушен буфер между единичните цветни стъклени тухли оформящи главната фасада и фоайето през етажите пред залата. През определено разстояние част от стъклата трябва да бъдат монтажно демонтажни за да може да се обезпечи почистването на стъклените тухли отвътре, както и остъкляването по „spider”. Фугите между отделните окачени стъклени пана следва да бъдат оформени с прозрачен силикон. Носещата конструкция за стъклената стена тип „spider” следва да бъде разработена от потенциалния доставчик и задължително да бъде одобрена от главния проектант на обекта.

Въпрос 12:

Изработка, доставка и монтаж на нов окачен таван тип плътен гипсокартон и „Barrisol” във фоайе пред зала на кота +3,62 – моля да получим софит на помещението, да уточните модела на платното и предвижда ли се осветление в платната „Barrisol”.

Отговор 12:

Във връзка с въпроса Ви Проектанта на обекта предлага да отпаднат участъците от гипсокартон и цялата площ да бъде реализирана с огледална натягаща се мембрана тип „Barrisol” с обща площ от 74.7 кв.м.

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН

ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2018 г., 16:47:20, размер на файла: 141.78kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0014

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен