Процедури на договаряне без обявление с предмет:

„Проучване, подготовка, процесуално представителство и защита с предмет: предприемане на процедури, исково и/или арбитражно производство по Арбитражен съд пред БТПП по разваляне на договор сключен на 19.09.2011 г. между Община Сливен, като Възложител и Гражданско дружество "Стройинвест - Сливен" със съдружници "Лукском" ЕООД и "Топстрой декор" ООД, с предмет: Извършване на строително-монтажни работи на обект: "Отваряне на ул. "Г. С. Раковски" гр. Сливен" и действия по връщане на платения от Община Сливен аванс по договора в размер на 978 807,04 лева с ДДС, ведно с неустойка на основание чл. 52 от договора в размер на 244 951,76 лв. с ДДС (по предварителни изчисления)”

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 30 януари 2015 г., 16:17:52, размер на файла: 185.18kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2015 г., 15:50:37, размер на файла: 135.76kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 20 февруари 2015 г., 11:53:15, размер на файла: 29.86kB ]

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., 14:45:51, размер на файла: 142.02kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0015

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен