Обявления по ЗОП с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли, млечната кухня и социалните институции и по проекти, финансирани от ЕС

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти

[ Дата на публикуване - 21 юли 2014 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 24.07.2014 г. от 10:00 часа в зала № 230 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли, млечната кухня и социалните институции и по проекти, финансирани от ЕС", открита с Решение № РД 15 - 963 от 28.05.2014 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 28 май 2014 г., размер на файла: 908.23kB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

  • Разяснения по документацията (1) - 09.06.2014 г.

Изх. № 4704-1718/1/ от 09.06.2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4704 -1718/06.06.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2014-0016, съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП

Въпрос № 1:

В образец № 3 – Ценово предложение трябва да се посочи процента предлагана отстъпка от цените на едро за всички продукти от обособената позиция. На каква база трябва да се определи този процент, след като в документацията няма приложена справка САПИ. В този случай ние каква заявка за справка от САПИ трябва да подадем – за цени на едро средни за страната или за цени на едро само за гр. Сливен и към коя дата, за да можем да определим процента отстъпка.

Отговорна въпрос № 1:

В утвърдената от Възложителя тръжна документация, в т. 11, раздел ІІІ ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, е записано следното: „Цените на доставяните продукти от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съответната обособена позиция се формират ежемесечно от цените посочени в представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справка от „САПИ” ООД-София, през периода 25-то до 30-то число, коригирани с процента отстъпка оферирана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на съответната обособена позиция”. Същото е записано и в т.2 на образец № 3 „Ценово предложение”.

Тези текстове касаят задължението на участника, който вече е определен за изпълнител на обществената поръчка. В тръжната документация не се съдържа изискване участниците да представят справки от фирма „САПИ”.

Всеки участник може сам да се запознае с актуалните цени на едро за регион Сливен, определени от „САПИ” ООД гр. София и да прецени с оглед финансовото си състояние какъв процент отстъпка да предложи за продуктите от съответната обособена позиция, за която участва в процедурата.

Въпрос № 2:

В т.5, раздел ІІІ.2.3 от техническите възможности на Обявлението за поръчка се изисква от участниците да представят документ за разработена НАССР система на управление безопасност на храните. Да се конкретизира точния документ, който трябва да приложим в документацията за участие.

Отговор на въпрос № 2:

В Обявлението като едно от минималните изисквания за доказване на технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП на участниците е посочено да имат разработена и внедрена НАССР система за безопасността на храните.

Конкретен документ не е посочен ето защо всеки участник може свободно да прецени какъв точно документ, или документи да приложи към офертата си. Представените документи трябва да дадат възможност на тръжната комисия да се убеди, че действително участникът вече има разработена НАССР система на управление безопасност на храните.

Всеки участник би могъл също така да докаже, че има разработена и внедрена НАССР система, ако представи сертификат за безопасността на храните ISO 22000:2005 или еквивалентен, с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти.

С уважение,

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: РУМЕН АНДОНОВ
съгласно Заповед № РД 15-1027 от 09.06.2014 г.


  • Разяснения по документацията (2) - 13.06.2014 г.

Изх. № 4704-1755/1/ от 13.06.2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4704 - 1755/11.06.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2014-0016, съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП

Въпрос № 1 – Моля за разяснение по раздел V.2 от Документацията за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на хранителни стоки за нуждите на детските градини, детските ясли, млечната кухня и социалните институции и по проекти, финансирани от ЕС”. Вие изисквате списък на изпълнените договори за доставка през последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти, сходни с предмета на поръчката с посочени възложител и стойност, придружени с препоръки за добро изпълнение. Обаче нашите клиенти са многобройни и нямаме физическа възможност да предоставим от всеки препоръка за добро изпълнение. Непредставянето на препоръки за добро изпълнение от всички наши контрагенти ще се счита ли за нарушаване на изискванията заложени в обявлението и документацията за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни стоки за нуждите на детските градини, детските ясли, млечната кухня и социалните институции и по проекти, финансирани от ЕС

Отговор на въпрос № 1 – В V.«Изисквания към участниците», т. 2 «Изисквания за доказване на технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП на участниците” е посочено - ”1. Декларация по чл.51, ал.1,т.1 от ЗОП – списък на изпълнените договори за доставка през последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти, сходни с предмета на поръчката с посочени възложител и стойност, придружени с препоръки за добро изпълнение», а в «Минимални изисквания към участниците” – „участникът да е изпълнил минимум един договор през последните 3 години, считано от крайната дата за подаване на оферти, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си с предмет, сходен с предмета на поръчката за съответната обособена позиция”.От гореизложеното е видно, че е достатъчна една препоръка за добро изпълнение към един изпълнен договор през последните 3 години, считано от крайната дата за подаване на оферти, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си с предмет, сходен с предмета на поръчката за съответната обособена позиция, за която участикът подава оферта.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: инж. КОЛЬО МИЛЕВ


  • Разяснения по документацията (3) - 17.06.2014 г.

Изх. № 4700-481/1/ от 17.06.2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4700 - 481/13.06.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2014-0016, съгласно чл. 29, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП

Въпрос № 1 – В Приложение 1 – Спецификацията на обособените позиции, по обособена позиция № 1 –„Хляб” ред 9 – Хляб по установен стандарт – 0.700 кг.-нарязан, не става ясно точно вида на хляба - Бял, Типов или Добруджа. Хлябът по Утвърден Стандарт „България, е три вида Бял, Типов и Добруджа със грамажи от 500 гр., 650 гр., 830 гр, няма грамаж от 700 гр. Моля да се конкретизира вида и верния грамаж на Хляб по Утвърден Стандарт „България”.

Отговор на въпрос № 1 – В Приложение 1 - Спецификацията на обособените позиции, по обособена позиция № 1 –„Хляб” ред 9 – Хляб по установен стандарт – 0.700 кг. - нарязан е допусната техническа грешка. Ред 9 от обособена позиция № 1 «Хляб» следва да се чете «Хляб «Добруджа», по установен стандарт – 0.650 кг. - нарязан».

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН: инж. КОЛЬО МИЛЕВ


Договор и приложения - по обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 16:21:02, размер на файла: 268.65kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 16:24:14, размер на файла: 268.73kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 16:25:09, размер на файла: 240.07kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 16:29:11, размер на файла: 232.62kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 16:30:24, размер на файла: 243.79kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 16:31:19, размер на файла: 239.15kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 16:35:12, размер на файла: 272.19kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 16:46:10, размер на файла: 268.99kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 16:49:47, размер на файла: 266.22kB ]

Договор и приложения - по обособена позиция 10
[ Дата на публикуване: 29 октомври 2014 г., 16:52:11, размер на файла: 265.39kB ]

Допълнително споразумение по договор - обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 15:31:11, размер на файла: 39.84kB ]

Допълнително споразумение по договор - обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 15:31:13, размер на файла: 40.27kB ]

Допълнително споразумение по договор - обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 15:31:16, размер на файла: 40.68kB ]

Допълнително споразумение по договор - обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 15:31:18, размер на файла: 40.29kB ]

Допълнително споразумение по договор - обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 15:31:20, размер на файла: 40.86kB ]

Допълнително споразумение по договор - обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 15:31:23, размер на файла: 40.43kB ]

Допълнително споразумение по договор - обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 15:31:26, размер на файла: 42.21kB ]

Допълнително споразумение по договор - обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 15:31:30, размер на файла: 40.29kB ]

Допълнително споразумение по договор - обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 15:31:32, размер на файла: 38.89kB ]

Допълнително споразумение по договор - обособена позиция 10
[ Дата на публикуване: 03 януари 2018 г., 15:31:34, размер на файла: 39.86kB ]

Информация за изпълнението на договора - за обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 14:53:46, размер на файла: 144.98kB ]

Информация за изпълнението на договора - за обособена позиция 4
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 14:03:48, размер на файла: 144.28kB ]

Информация за изпълнението на договора - за обособена позиция 5
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 14:03:51, размер на файла: 145.59kB ]

Информация за изпълнението на договора - за обособена позиция 6
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 14:03:53, размер на файла: 144.84kB ]

Информация за изпълнението на договора - за обособена позиция 7
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 14:03:56, размер на файла: 144.05kB ]

Информация за изпълнението на договора - за обособена позиция 8
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 14:03:59, размер на файла: 144.29kB ]

Информация за изпълнението на договора - за обособена позиция 9
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 14:04:01, размер на файла: 143.63kB ]

Информация за изпълнението на договора - за обособена позиция 10
[ Дата на публикуване: 22 октомври 2018 г., 14:04:04, размер на файла: 143.90kB ]

Информация за изпълнението на договора - за обособена позиция 1
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 16:57:56, размер на файла: 145.36kB ]

Информация за изпълнението на договора - за обособена позиция 2
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 16:58:11, размер на файла: 144.56kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0016

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен