Обявления по ЗОП с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна общинска пътна мрежа и участъци от републикански пътища за съвместно поддържане с АПИ – ОПУ Сливен на територията на Община Сливен, за зимен сезон 2014-2015 г.

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти

[ Дата на публикуване - 02 октомври 2014 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 08.10.2014 г. от 15.00 часа в стая № 17, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна общинска пътна мрежа и участъци от републикански пътища за съвместно поддържане с АПИ – ОПУ Сливен на територията на Община Сливен, за зимен сезон 2014-2015 г.", с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0018, открита с Решение № РД 15 - 1187 от 27.06.2014 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Обществена поръчка с предмет:
„Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласна общинска пътна мрежа и участъци от републикански пътища за съвместно поддържане с АПИ – ОПУ Сливен на територията на Община Сливен, за зимен сезон 2014-2015 г.”

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 27 юни 2014 г., размер на файла: 1.26MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г., размер на файла: 337.66kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за изпълнение на договора
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2015 г., размер на файла: 44.77kB ]

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2018 г., размер на файла: 139.95kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0018

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен