Обявления по ЗОП с предмет:

Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен

Обществена поръчка с предмет:
„Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен”

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 30 юни 2014 г., размер на файла: 2.23MB ]

Коригирани документи след Решение РД № 15-1278/14.07.2014 г. на Възложителя за промяна
[ Дата на публикуване: 14 юли 2014 г., размер на файла: 1.25MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Разяснения по документацията (1) - 05.08.2014 г.

Изх. № 4704-2316/1/ от 05.08.2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

ОТНОСНО: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4704 - 2316/01.08.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2014-0019, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос № 1: - В Решение № РД 15 – 1278 от 14.07.2014 г. Възложителят е посочил, че се извършват следните промени:

„Текстът: „1.7.Измиване и дезинфекция на съдовете в град Сливен и населените места.

• Съдовете за битови отпадъци се измиват и дезинфекцират със специализиран автомобил 2 пъти в годината през пролетния, летния и есенния сезон и допълнително по заявка с цел премахване на неприятни миризми и опасността от развитие на болестотворни организми и бактерии“

се заменя с текста: „1.7.Измиване и дезинфекция на съдовете в град Сливен и населените места.

• Съдовете за битови отпадъци се измиват и дезинфекцират със специализиран автомобил 3 пъти в годината през пролетния, летния и есенния сезон и допълнително по заявка с цел премахване на неприятни миризми и опасността от развитие на болестотворни организми и бактерии“

В същото време, на сайта на Община Сливен, в предоставените от Възложителя „Коригирани документи“, в „Техническо задание – Приложение № 1“, в т. 1.7. е изписано следното:

„Съдовете за битови отпадъци се измиват и дезинфекцират със специализиран автомобил 2 пъти в годината през пролетния, летния и есенния сезон и допълнително по заявка с цел премахване на неприятни миризми и опасността от развитие на болестотворни организми и бактерии“.

Видно от горепосоченото, Възложителят не е коригирал броя на измиване и дезинфекция в „Техническо задание – Приложение № 1“. Във връзка с това, молим да уточните колко пъти в годината ще се извършва измиване и дезинфекция на съдовете за битови отпадъци.

Отговор на въпрос № 1 – Съдовете за битови отпадъци ще се измиват и дезинфекцират със специализиран автомобил 3 пъти в годината през пролетния, летния и есенния сезон и допълнително по заявка с цел премахване на неприятни миризми и опасността от развитие на болестотворни организми и бактерии.

С уважение,
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН:
РУМЕН АНДОНОВ

съгласно Заповед № РД 15 – 1410/04.08.2014 г.


Решение РД № 15-1278/14.07.2014 г. на Възложителя за промяна
[ Дата на публикуване: 14 юли 2014 г., размер на файла: 777.50kB ]

Заповед за удължаване на срока за работа на комисията (1)
[ Дата на публикуване: 13 декември 2014 година, 13:51:36, размер на файла: 16.87kB ]

Заповед за удължаване на срока за работа на комисията (2)
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2015 г., 17:05:17, размер на файла: 16.10kB ]


Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 09.03.2015 г. от 13.30 часа в стая № 17, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен", с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0019, открита с Решение № РД 15 - 1192/30.06.2014 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и пълномощно.


Дата на публикуване: 05.03.2015 г., 11:07:21 ч.


Заповед за удължаване на срока за работа на комисията (3)
[ Дата на публикуване: 01 април 2015 г., 19:44:11, размер на файла: 124.50kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за участие
[ Дата на публикуване: 19 юни 2015 г., 16:47:22, размер на файла: 42.44kB ]

Информация за освобождаване на гаранциите за участие
[ Дата на публикуване: 28 юли 2015 г., 13:07:49, размер на файла: 42.85kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 28 юли 2015 г., 13:07:45, размер на файла: 1.35MB ]

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 28 юли 2015 г., 13:07:47, размер на файла: 200.80kB ]

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 28 август 2020 г., 13:14:10, размер на файла: 145.09kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0019

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен