Обявления по ЗОП с предмет:

Основен ремонт, реконструкция и изграждане на улична мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти - 14.08.2014 г.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че:

на 18.08.2014 г. от 14.00 часа в стая № 17, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на улична мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен”, с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0020, открита с Решение № РД 15 - 1216 от 30.06.2014 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Решение РД № 15-1279/14.07.2014 г. на Възложителя за промяна
[ Дата на публикуване: 14 юли 2014 г., размер на файла: 1.13MB ]

Обществена поръчка с предмет:
„Основен ремонт, реконструкция и изграждане на улична мрежа в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен”

Документация за участие
[ Дата на публикуване: 30 юни 2014г., размер на файла: 1.43MB ]

Коригирани документи след Решение РД № 15-1279/14.07.2014 г. на Възложителя за промяна
[ Дата на публикуване:14 юли 2014 г., размер на файла: 1.61MB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

  • Разяснения по документацията (1) - 08.07.2014 г.

Изх. № 4704-2003/1/ от 08.07.2014 г.

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Постъпило искане за разяснение с вх. № 4704 - 2003/04.07.2014 г. по процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер на АОП 00118-2014-0020, съгласно чл. 29, ал.1 и ал.3 от ЗОП

Въпрос № 1 – В минималните изисквания за техническото оборудване Възложителя е посочил комплект от механизация, включващ изброени машини и съоръжения. Не става ясно въпросният комплект от механизация достатъчен ли е да покрие изискванията за цялата поръчка или е нужен да бъде представен по един такъв комплект за всяка една обособена позиция, при условие, че участникът оферира повече от една обособена позиция.

Отговор на въпрос № 1 – Изпълнителят следва да разполага с един комплект механизация посочен в документацията за участие независимо за колко обособени позиции ще подаде оферта - една, повече или за шестте обособени позиции.

С уважение,
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ИНЖ. КОЛЬО МИЛЕВ


Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2015 г., 10:01:32, размер на файла: 54.80kB ]

Информация за изпълнен договор - по обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 20 март 2018г., 16:47:07, размер на файла: 143.71kB ]

Информация за изпълнен договор - по обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 20 март 2018г., 16:47:08, размер на файла: 142.94kB ]

Информация за изпълнен договор - по обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 20 март 2018г., 16:47:10, размер на файла: 142.69kB ]

Информация за изпълнен договор - по обособена позиция № 4
[ Дата на публикуване: 20 март 2018г., 16:47:12, размер на файла: 142.37kB ]

Информация за изпълнен договор - по обособена позиция № 5
[ Дата на публикуване: 20 март 2018г., 16:47:13, размер на файла: 142.61kB ]

Информация за изпълнен договор - по обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 20 март 2018г., 16:47:15, размер на файла: 144.62kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0020

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен