Обявления по ЗОП с предмет:

„Основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти - 29.08.2014 г.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на участниците в процедурата, техните упълномощени представители, както и на представители на средствата за масово осведомяване и на други лица, при спазване на установения режим за дъстъп до сградата, в която се извършва отварянето че:

на 03.09.2014 г. от 14.00 часа в стая № 17, в сградата на Община Сливен

ще бъдат отворени ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен“, по три обособени позиции, с уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0021, открита с Решение № РД 15 - 1334 от 23.07.2014 г.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Други лица – документ за самоличност, пълномощно (при наличие на упълномощаване) и други подходящи документи по преценка на лицата.

Обществена поръчка с предмет:
„Основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция на общински пътища на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции.

Документация за участие 
[ Дата на публикуване: 23 юли 2014 г., размер на файла: 889.31kB ]

Забележка: За участниците в процедурата - за разяснения по документацията следете страницата на съответната обществена поръчка.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:


Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за изпълнение на договори
[ Дата на публикуване: 22 януари 2016 г., 11:58:02, размер на файла: 48.08kB ]

Информация за изпълнен договор - по обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 20 март 2018 г., 15:57:29, размер на файла: 141.94kB ]

Информация за изпълнен договор - по обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 20 март 2018 г., 15:57:30, размер на файла: 141.69kB ]

Информация за изпълнен договор - по обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 20 март 2018 г., 15:57:32, размер на файла: 141.64kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0021

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен