Процедури на договаряне без обявление с предмет:

Изпълнение на сроително-монтажни работи по проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” – допълнително възникнали СМР

Решение за откриване на процедурата 

Покана и приложения 

Доклад на комисията
[ Дата на публикуване: 19 септември 2014 г., размер на файла: 144.25kB ]

Решение за определяне на изпълнител
[ Дата на публикуване: 19 септември 2014 г., размер на файла: 22.37kB ]

Информация за сключен договор
[ Дата на публикуване: 03 октомври 2014 г., 17:54:00, размер на файла: 193.97kB ]

Информация за изпълнението на договора
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 16:29:09, размер на файла: 142.93kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0023

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен