Процедури на договаряне без обявление с предмет:

СНАВР за овладяване бедствено положение вследствие на наводнение по поречието на Дюлева река, гр. Сливен

Решение за откриване на процедурата
[ Дата на публикуване: 12 септември 2014 г., размер на файла: 149.52kB ]

Решение за прекратяване на процедурата
[ Дата на публикуване: 29 април 2014 г., размер на файла: 176.45kB ]


Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2014-0026

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен