Обявления по ЗОП с предмет:

Строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Решение за прекратяване на процедурата [ Дата на публикуване - 18 юли 2012 година ]

Изх. № 47 00-124 / 18.07.2012

Относно: Решение за прекратяване на процедура с предмет: „Строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”.

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 39, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки, с Решение № РД 15-987/18.07.2012 г. Община Сливен прекратява откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”.

Разходите за закупуване на документация за участие ще Ви бъдат възстановени в 14-дневен срок от публикуване на решението за прекратяване на процедурата, съгласно чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

инж. Румен Стоилов - ръководител на проекта


Съобщение във връзка с отваряне на оферти [ Дата на публикуване - 13 юли 2012 година ]

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 24.07.2012 г. от 11:00 часа в зала № 18 на Общинска администрация

ще бъдат отворени офертите по процедура: „Строителни и монтажни работи в крепостта „Туида” по проект „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”, открита с Решение № РД 15-683 от 16.05.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с промяна на датата за отваряне на офертите [ Дата на публикуване - 21 юни 2012 година ]

Относно: Промяна на датата за отваряне на офертите по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Строителни и монтажни работи в крепостта “Туида” по проект “Пътуване през времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.

Във връзка с постъпило писмо в деловодната система на Община Сливен с Вх. № 4702-526 и на основание чл. 27 а, ал.8, т.1 от Закон за обществените поръчки, срокът за подаване на оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Строителни и монтажни работи в крепостта “Туида” по проект “Пътуване през времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 ще бъде удължен до 20.07.2012 г., 16:30 часа.

Офертите ще бъдат отворени на 24.07.2012 г. от 11:00 часа в стая № 18 в сградата на Община Сливен

Ръководител на проекта: инж. Румен Стоилов


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 15 юни 2012 година ]

ИЗХ.№ 47 00-106/ 15.06.2012 г.

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: Въпроси по документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Строителни и монтажни работи в крепостта “Туида” по проект “Пътуване през времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.

Въпрос: При различия в електронния и хартиения вариант на закупената документация, информацията на кой носител ще бъде считана за меродавна и вярна - на електронният или на хартиения носител?

Отговор: При различия в електронния и хартиения вариант на закупената документация, за вярна и меродавна информация следва да се счита информацията на хартиения носител.

Ръководител на проекта: инж. Румен Стоилов


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 14 юни 2012 година ]

ИЗХ.№ 47 00-104/ 14.06.2012 г.

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: Въпроси по документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Строителни и монтажни работи в крепостта “Туида” по проект “Пътуване през времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.

Въпрос 1. Възможно ли е само един от участниците в консорциума да притежава сертификат SA8000:2008?

Въпрос 2. Може ли член на обединението да изпълнява строително монтажни работи съгласно договора за консорциум, ако не притежава сертификат SA8000:2008?

Въпрос 3. Специалистите за изпълнителския състав могат ли да бъдат назначени на граждански договор?

Въпрос 4. Техническото оборудване, което е наето, с какви документи се доказва, че е на разположение на участника?

Въпрос 5. Ще приеме ли Възложителят пясъкоструен и отделно пароструен апарат?

Въпрос 6. Инвентарните кофражни платна с какви размери да бъдат? И ще приеме ли възложителя 500 бр. платна с различни размери?

Въпрос 7. Може ли тези платна да бъдат – хидрофобен шпертплат?

Въпрос 8. Инвентарните подпори с каква височина да бъдат?

Въпрос 9. Заваръчната машина за ПЕВП тръби до какъв диаметър да заварява?

Въпрос 10. Мобилната бетонобъркачка може ли да бъде с кош над 100 л.?

Въпрос 11. Вибрационен валяк до 1 т. с работна ширина 180 см. не съществува. Или трябва да бъде до 1 тон с малка ширина или да бъде над 1 т. с ширина 180 см.

Въпрос 12. Какво представлява товаро-пътнически микробус?

Въпрос 13. Инвентарното тръбно скеле комплект с какви размери да бъде? И какво е количеството в един комплект?

Въпрос 14. Според проекта на договор ще има ритмични плащания по 10 % в срок до 10 работни дни от представяне на данъчна фактура. И в тази връзка не е ли дискриминационно изискването за кредитна линия от 1 млн. лева, което представлява над 25% от прогнозната сума на поръчката или по-точно максималната сума, записана в решението на Кмета на Община Сливен?

Въпрос 15. Какви документи трябва да се представят за изпълнителския състав? И има ли минимален брой лица включени в списъка за изпълнение на поръчката?

Въпрос 16. Какви документи трябва да представи отговорникът по опазване на околната среда, освен трудова книжка, препоръки и удостоверение за такава длъжност?

Въпрос 17. Възможно ли е един специалист да бъде включен в повече от един екип?

Въпрос 18. При участие на обединение, което не е юридическо лице, може ли офертата да бъде подпечатана с печата на водещия партньор в обединението?

Въпрос 19. При неучастие на подизпълнители прилага ли се празна декларация за съгласие?

Въпрос 20. При участие на обединение, възможно ли е банковата гаранция да бъде само от единия член на обединението?

Въпрос 21. При участие на обединение, което не е юридическо лице, следва ли да бъде регистрирано по БУЛСТАТ преди подаване на офертата?


Отговор 1. Всички участници в консорциума следва да притежават сертификат SA 8000:2008.

Отговор 2. Не – участник в консорциума/обединението не може да изпълнява строително монтажни работи съгласно договора за създаването му, ако не притежава сертификат SA 8000:2008.

Отговор 3. Специалистите от изпълнителския състав могат да бъдат назначени и на граждански договор.

Отговор 4. Техническото оборудване, което е наето, следва да бъде доказвано единствено със справката по т. 5.5.6. от „Специфични изисквания и указания към изготвянето на офертата”.

Отговор 5. Възложителят ще приеме пясъкоструен и отделно пароструен апарат.

Отговор 6. Да, Възложителят ще приеме за изпълнено условието за наличие на 500 бр. кофражни платна, ако ги има, даже и да са с различен размер.

Отговор 7. Кофражните платна могат да бъдат и от хидрофобен шперплат.

Отговор 8. Инвентарните подпори следва да бъдат с височина не по-малка от 1,50м.

Отговор 9. Заваръчната машина за ПЕВП тръби следва да бъде за тръби с диаметър минимум ф20.

Отговор 10. Мобилната бетонобъркачка може да бъде с кош над 100л.

Отговор 11. Вибрационният валяк следва да бъде до 1 тон. Работната ширина да бъде в зависимост от масата на валяка.

Отговор 12. Под товаро-пътнически микробус следва да се разбира МПС, с минимален брой места 2+1 и товароносимост до 2 тона.

Отговор 13. Инвентарното тръбно скеле следва да е с размер 1 ?”.

Отговор 14. Изискването не е дискриминационно – с оглед прогнозната цена на поръчката и стойността на отделните СМР, за Възложителят е налице правен интерес за обезпечаване на изпълнението по договора с доказано наличие на кредитна линия в посочения размер.

Отговор 15. За изпълнителския състав следва да бъде попълнена справка, съгл. т.5.5.5. от „Специфични изисквания и указания към изготвянето на офертата”, която справка не е по образец, а е в свободен текст.

Отговор 16. Отговорникът по опазване на околната среда освен трудовата книжка и удостоверението за такава длъжност, следва да представи и документ – диплома за завършено образование или съответен курс.

Отговор 17. Един специалист може да бъде включен само в един екип.

Отговор 18. Офертата следва да бъде подписана от представляващия обединението, съгласно начина на представителство, описан в договора или споразумението за създаването му.

Отговор 19. При неучастие на подизпълнители не се прилага празна декларация.

Отговор 20. При обединение банковата гаранция следва да е издадена на името на участника в откритата процедура и може да бъде само от един член на обединението.

Отговор 21. Ако участва обединение, което не е юридическо лице, същото може да не е регистрирано в Булстат преди подаване на офертата, но обединението следва да представи регистрация в Булстат до подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Ръководител на проекта: инж. Румен Стоилов


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 13 юни 2012 година ]

ИЗХ.№ 47 04 - 16 84 / 13.06.2012

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: Въпроси по документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Строителни и монтажни работи в крепостта “Туида” по проект “Пътуване през времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.

Въпрос: В Раздел ІІІ. 2.1) от Обявлението – “Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри”, като изискуем документ се посочва Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. “м” от Закона за устройство на територията.

Предвид нормата на чл.25, ал.8 от ЗОП, която гласи, че при участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и текста на чл. 56, ал.3, т.2 от ЗОП, съгласно който при участие в процедурата на обединение, което не е юридическо лице документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6.

Моля да ни разясните, посоченото в раздел ІІІ. 2.1) “Изисквания към кандидатите или участниците включително за вписването им в професионални или търговски регистри” от Обявлението за поръчка изискване за представяне на удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл. 137, ал.1, т.1, буква “м” от ЗУТ, следва ли да бъде представено от всеки един участник в обединението, съобразно предвиденото в договора за създаване на обединение разпределението на дейностите между участниците в обединението?

Отговор: Удостоверение за вписването в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на настоящата обществена поръчка и категорията му, съгл. чл.137, ал.1, т.1, буква „м” от ЗУТ, следва да има всеки един от участниците в обединението – освен ако в съответствие с договора за създаването на обединение и разпределението на дейностите между участниците не е предвидено някой от участниците да извършва нискоквалифицирана дейност, за която не се изисква сертификат или друг вид документ, удостоверяващ правоспособност.

Ръководител на проекта: инж. Румен Стоилов


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 11 юни 2012 година ]

ИЗХ.№ 47 00-99/11.06.2012

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: Въпроси по документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Строителни и монтажни работи в крепостта “Туида” по проект “Пътуване през времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.

1. Във връзка с Обявлението, т. ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности, Минимални изисквания, т.3“Оборотът на участника от строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката (строително-монтажни работи – консервационни и/или реставрационни работи) за последните 3 /три/ години в размер на не по-малко от 5 800 000 /пет милиона и осемстотин хиляди/ лева.”

Въпрос: Изисква ли се сходните обекти да са във връзка с Чл. 163 от Закона за културното наследство, във връзка с Чл.7 от същия закон, какъвто е и обекта на тръжната процедура?

Отговор: Не се изисква сходните обекти да са във връзка с чл.163, вр. чл.7 от Закона за културното наследство. Следва да се тълкува разширително за всякакви обекти.

2. Въпрос: За доказателство, че обектите са “сходни с предмета на поръчката” задължително ли е да се представи удостоверение за това от НИНКН към МК, или е достатъчно да се посочи къде и как са цитирани в сайта на Министерство на културата “Списъци на недвижимите културни ценности”.

Отговор: Не се изисква като доказателство удостоверение от НИНКН към МК, че обектите са сходни с предмета на поръчката. Не е задължително и да се посочват обектите в "Списъци на недвижимите културни ценности" - такова посочване е единствено по преценка на участника.

3. В Обявлението, т. ІІІ.2.3. Технически възможности, Минимални изисквания, т.1 има изискване “Участникът да има изпълнени през последните пет години (2007-2011г.) най-малко три договора, сходни с предмета на обществената поръчка (строително-монтажни работи – консервационни и/или реставрационни работи) категоризирани като строежи първа категория, съгл. Чл.137, ал.1, т.1 от ЗУТ.

Въпрос: Трябва ли последният ред да се чете ”….категоризирани като строежи първа категория, съгл. Чл. 137, ал. 1, т.1, буква “м”, какъвто е обектът на тръжната процедура?

Отговор: Изискването следва да се тълкува разширително - за всички строежи първа категория, съгл. чл.137,ал.1,т.1 от ЗУТ.

Ръководител на проекта: инж. Румен Стоилов


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 05 юни 2012 година ]

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: Въпроси по документация за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Строителни и монтажни работи в крепостта “ Туида” по проект “Пътуване през времето, във времето и с времето – интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013.

Въпрос: По т. 5.4.3, стр.3 от “Специфични изисквания и указания за изготвяне на офертата”

  1. На стр. 3 от “Специфични изисквания и указания за изготвяне на офертата”, в т.5.4.3, под сходни с предмета на поръчката ( строително монтажни работи – консервационни и / или реставрационни работи), разбира ли се само за обекти паметници на културата?
  2. Ако под сходни се разбират само паметници на културата, може ли да са от “местно” значение или трябва да са само с “национално” или “световно” значение?

Отговор: По т. 5.4.3, стр.3 от “Специфични изисквания и указания за изготвяне на офертата” - информацията за общия оборот от строителство и оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката (строително-монтажни работи - консервационни и/или реставрационни работи) следва да се разбира не само за обекти, които са паметници на културата, а разширително – за всички обекти, на които участникът е извършвал консервационно-реставрационни дейности.

Въпрос: По т. 5.5.1, стр.4 от “Специфични изисквания и указания за изготвяне на офертата”

1. Съгласно ЗУТ до 2009 г. за извършване на реставрационни и/ или консервационни работи не винаги се изискваше разрешение за строеж и разрешение за ползване. Ако работата по обекта е стартирала преди 2009 г., ще се приема ли за сходен обект, ако е придружен само с препоръка за добро изпълнение?

3. Консервационни и/ или реставрационни работи се извършват и при текущ ремонт, при които не се изискват Разрешение за строеж и Разрешение за ползване. Ще се приемат ли за сходни такива работи, доказани само с препоръка?

Отговор: По т. 5.5.1, стр.4 от “Специфични изисквания и указания за изготвяне на офертата” – ще се приемат за сходни обекти и такива, на които работата е стартирала преди 2009г., за които няма издадено Разрешение за строеж и Разрешение за ползване. В този случай обаче препоръките следва задължително да включват всички реквизити и информацията, посочена в т.5.5.1. от Специфичните изисквания.

Въпрос: В обявлението за обществена поръчка Раздел ІІІ: Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация.

ІІІ. 1.1) Изискуеми депозити и гаранции се изисква банкова гаранция за участие в процедурата по приложен в документацията образец, но такъв образец липсва. Моля да ни бъде разяснено кой образец да ползваме.

Отговор: Приложено изпращаме образец на Банкова гаранция за участие, която да бъде използвана от кандидатите.

Въпрос: В указания към участниците, Подготовка и подаване на оферти, т. 5. Плик № 1 с надпис : “Документи за подбор”, подточка 5.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (по образец), такъв образец липсва. Моля да ни бъде разяснено кой образец да ползваме.

Отговор: Приложено изпращаме образец на "Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Въпрос: В указания към участниците, Подготовка и подаване на оферти, т. 5. Плик № 1 с надпис : “Документи за подбор”, подточка 5.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗОП (по образец), такъв образец липсва. Моля да ни бъде разяснено кой образец да ползваме.

Отговор: Приложено изпращаме образец на "Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗОП”.

Въпрос: В указания към участниците, Подготовка и подаване на оферти, т. 5. Плик № 1 с надпис : “Документи за подбор”, подточка 5.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (по образец), такъв образец липсва. Моля да ни бъде разяснено кой образец да ползваме.

Отговор: Приложено изпращаме образец на "Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП”.

Ръководител на проекта: инж. Румен Стоилов


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0004

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен