Обявления по ЗОП с предмет:

Определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 12 септември 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 14.09.2012 г. от 12.00 часа в зала № 20 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”, открита с Решение № РД 15-745 от 31.05.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с отваряне на оферти [ Дата на публикуване - 12 юли 2012 година ]

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 13.07.2012 г. от 17.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени офертите по процедура: „Определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013”, открита с Решение № РД 15-745 от 31.05.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 09 юли 2012 година ]

ИЗХ. № 4702-567(1)/06.07.2012

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Въпрос 1: Моля приложете подробно описание на арматурата предвидена на позиция „дост. и монтаж на поливен хидрант”. От приложената Количествена сметка е видно, че предвидените 112 броя съвпадат с броя на позиция „дост. и монт. на СК D50”. Арматурата Поливен хидрант съдържа в себе си спирателен кран.

Отговор към въпрос 1: Предвидени са допълнително СК ф50 за аварийна ситуация.

Въпрос 2: Моля приложете подробна описание на типа (чугунени, полиетиленови, универсални и т.н.) на водовземните скоби от позиции „дост и монт. на водовземна скоба:

  Дост. и монт. на водовземна скоба
26 ЕО D200Е - чугунена
27 ЕО D110/25ПE - Полиетиленов
28 ЕО D90/63 ПE - Полиетиленов
29 ЕО D90/50 ПE - Полиетиленов
30 ЕО D63/50 ПE - Полиетиленов

Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване - 09 юли 2012 година ]

ИЗХ. № 4704-1856(1)/06.07.2012

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

1. По част: ЕЛЕКТРО

Въпрос 1.1: По позиция 3. – Направа шахта тухлена зидария в почва 3-та категория (за УПИ III кв.657).

Отговор към въпрос 1.1: Представлява стандартна кабелна шахта с размер 60/90 cm, която се изгражда на място с тухлена зидария. Тухлите могат да се изберат по желание на Изпълнителя - циментови или керамични, като следва да бъде спазен вътрешния светъл отвор. Капакът се изработва или поръчва и доставя като готово изделие. Капаците при отделните местоположения следва да отговорят на естетическата визия заложена по част Архитектурна. Например при ситуация върху алея, шахтата да бъде изпълнена с материали на настилката и съгласно геометрията и направлението на алеята.

Неразделна част към отговора е приложение, детайл типова шахта.

Въпрос 1.2: По позиция 2. – Монтиране на PVC тръби без муфи ф110мм (за УПИ I, УПИ II и УПИ III).

За тези позиции липсват конкретни данни в приложената документация. Съобщаването в обяснителната записка за тръбна мрежа по проект: „Изграждане на алеи с подземни комуникации за достъп до определени квартали 672, 673 и 717” не е достатъчно. Няма яснота как се разполагат тръбите в тази тръбна канална мрежа в дълбочина, както и детайли за изпълнение на ревизионните (разпределителни) камери (шахти) на тръбната канална мрежа.

Ще ни бъдат ли предоставени данни за тези мрежи – схеми на трасетата с посочени на тях брой тръби за всеки участък (клон), както и детайли за изпълнение, включващи характерен разрез през трасетата и детайли за изпълнение на шахтите (ревизионни и разпределителни камери)?

Отговор към въпрос 1.2: На чертежите са описани и посочени броят на тръбите между всички участъци. Технологичният процес при полагането на тръбната мрежа е описан както следва:

При готов изкоп с готова трамбована основа се полага пясъчна посипка около 10 cm, върху която се полагат тръбите. В завсимост от редовете се продължава на етапи посипване с пясък - уплътняване - полагане на тръби.

Общата височина на пласта пясък е 57 cm, т.е. приблизително 60 cm като се покрива и последния ред тръби. Следващ по-горен пласт е трошено-каменна основа, в която се полага жълта сигнална лента с описателен надпис на подземните проводи. Лентата се поставя на ниво, което след засипване и изграждане на последния повърхностен слой тревна площ, алейна настилка или друг, остава на 30 cm дълбочина.

За визуализиране е приложение  с точното разположение на слоевете и компонентите в разрези отнасящи се до всички три подобекта.

Новоизградената тръбна мрежа следва да се свърже с вече съществуващата тръбна мрежа. Полагането на захранващите кабели се извършва в новоизградено трасе, а във вече изградената тръбна мрежа в незаети тръби.

2. По част: ВиК

Въпрос 2: В „Кратко описание на поръчката” се казва, че ще се изгражда „автоматизирана поливна система”.

В част ВиК не се казва нищо конкретно за вида на поливните хидранти (… „На мрежата са предвидени тротоарни спирателни кранове, изводи за поливни хидранти в шахти и опорни блокове.”). Свързано с това, в т.12 от количествената сметка по частта е заложено: „дост. и монт. на поливен хидрант” – 112бр.

Какво е заложено в действителност? Само изводи за поливни хидранти или и поливни хидранти? Ако са заложени поливни хидранти, то какви по-точно? Само извод завършващ със спирателен кран и арматура за свързване на маркуч за ръчно поливане или автоматично задействащ се поливен хидрант от „потъващ” тип?

Отговор към въпрос 2: Автоматизирана система за поливане не е предмет на интегрирания проект за благоустрояване на парк „Юнак”. Поради тази причина проектът е съгласуван в този вид на Експертен съвет в Община Сливен. Предвидени са шахти 60/60/60 cm, в които да се монтира извод, завършващ със спирателен кран и арматура за свързване с маркуч.

В количествената сметка са предвидени ръчни поливни хидранти.

3. По част: Паркоустройство

Въпрос 3: В количествената сметка за УПИ І по част „Паркоустройство” е записано:” Презатревяване /стойност на тревната смеска без труд/”. Това означава ли, че Изпълнителят трябва само да достави тревната смеска, без да я засее?

Отговор към въпрос 3: Дадено е само количество на тревна смеска, защото при затревяването на терени, които не са с интензивна поддръжка в практиката често не се спазва пълната технология.

Изпълнението за териториите на парк Юнак в обхвата на проекта с пълна технология за засаждане на тревна площ не би довело до по-добри качествени и количествени резултати, което допълнително ще оскъпи строителството.

Манипулациите следва да бъдат рационални, сведени до минимум, като се извърши само подсяване, за което трябва да се предвидят дейности по засяване на тревното семе, зариване на посетите семена и притъпкване с валяк.

За да се гарантират по-добри резултати от изключително значение е закупуването и прилагането на качествени тревни смеси - от утвърдени производители и доставчици с оборот.

Записаната в количествената сметка позиция 53. ПРЕЗАТРЕВЯВАНЕ (стойност на тревната смеска без труд) е с техническа грешка и поради наличие на предварително подготвен терен с хумусна почва, съгласно КСС за дейност: ”ПРЕЗАТРЕВЯВАНЕ” следва да се предвидят дейностите по засяване на тревното семе, зариване на посетите семена и притъпкване с валяк.


Разяснения по документацията (3) [ Дата на публикуване - 03 юли 2012 година ]

ИЗХ. № 4704-1849(1)/03.07.2012

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Въпрос 1: Представените чертежи и описания за съоръженията разположени върху детските площадки са твърде общи и неконкретни. Посочени са имена на отделни съоръжения, които са нетърговски. Това е разбираемо. Посочват се и материали за настилки които приличат на търговски марки, като например С+К elastic safety slab, които отговарят на изделия от немската фирма Conradi & Kaiser Gmbh, която предполагаме е единствена на територията на Европейския съюз и ако тя е единствена, не се ли създават условия за налагане на монополни цени за определени елементи?

Задължително ли трябва да се приложат цени за тези елементи и съоръжения от посочения производител?

Ще се приемат ли от Възложителя аналози на тези елементи и съоръжения?

Достатъчно ли е аналозите-заместители да съдържат минимум посочените елементи за всяко съоръжение, така както са описани в количествената сметка? Ще бъде ли приета, например, оферта в която пластмасовият улей за пързаляне е с дължина различна от посочената в количествената сметка в т.85 – „с дължина 3,13м.”?

Поставените въпроси са принципни и предполагат отговора да съдържа условно някакъв толеранс, след като липсва подробен работен проект за тези детски съоръжения. В случай, че участник в търга бъде избран за изпълнител, с каква „свобода” ще разполага да разработи и реализира най-общите идеи на представения проект в тази част – съоръжаване на детските площадки.

Отговор към въпрос 1: Посочените чертежи с планове, разрези, детайли и т.н. са достатъчни за изпълнението на проекта. Въпреки това и в нормативната уредба е заложен инструмент, който да благоприятства работата на Изпълнителя за всякакви възникнали нужди от уточняване, допрецизиране и др. - авторски надзор.

Поради все по-строгите изисквания и критерии за детски площадки е вероятно даден модел да заприличва на конкретен търговски, за да отговори на рамките за безопасност. Въпреки това в условията на конкурентност и широкото предлагане на пазара, проектантския колектив е убеден, че едно и също съоръжение за игра може да бъде произведено и изградено от различни производители и изпълнители без това да поставя някоя страна в позиция на монопол.

Приемат се изпълнения и съоръжения, които отговорят на минималните заложение параметри и изисквания.

Предвид примера за описана дължина на пластмасов улей е 3.13 m, проектантския състав ще одобри всяко изпълнение, което е минимум с тази дължина и не променя смисъла на игра, конфигурацията на съоръжениети и запазва изцяло условията за безопасност, както на отделното съоръжение така и на пълния състав на детската площадка.

Поради факта, че Възложителя ще приеме всички еквивалевтни на посочените в проекта елементи, следва да се резбира, че цените ще се формират на база предложените от Участника.

Въпрос 2. Колко са пясъчниците? В количествената сметка са посочени 12 елемента, които може да се предполага, че съставляват ограждащия борд на шестоъгълното в план съоръжение, което не е означено (сигнирано) като пясъчник на чертежите.

В обяснителната записка два пъти се споменава за пясъчник. Това означава ли, че пясъчниците са два? Или става въпрос за техническа грешка в процеса на писане и редактиране (copy & paste)? Кое е вярното?

Отговор към въпрос 2: Пясъчниците са един брой разположен към площадка № 2 – МИНИСВЯТ, подходяща за ползване от възрастова група 0-3 години. За тази цел се предвижда изгражнане на посочената в проекта настилка, а имемнно за предпазване от наранявания при падане, водопропусклива и бързосъхнеща настилка. Относно описанието в записката се вижда, че повторението е явна техническа грешка.

Въпрос 3. Пергола.

Детайли за изпълнение на пергола са дадени на чертеж 4/4 от архитектурния проект. Липсват размери! Не следва ли в работен проект да се изяснят всички параметри на елемента, така както се изисква съгласно действащите наредби? Кой ще допълни липсващите размери и пропуски в предоставените ни чертежи?

На същият чертеж, под същия детайл има забележки, които предполагаме, че са смущаващо неуместни. Цитираме:

…………………………………………………………………

5. Челна дъска, по арх. детайл.

6. Максимално разстояние между ребрата е 50см.

7. Подложните столици се привързват към конструкцията с анкери през 0,5м.

…………………………………………………………………

Къде е тази челна дъска?

Какви са тези ребра през максимум 50см?

Какви са тези столици?

Отговор към въпрос 3: Забележката относно детайла за перголата е уместна. Детайлът за елемента е оразмерен и преработен съгласно забележките и предоставен за ползване като приложения в цифров вид, общодостъпен формат:

Въпрос 4. Не открихме в документацията нищо за отвеждане на повърхностните води от терена на УПИ I и УПИ II. Не се споменава дори за реконструкция на евентуално съществуваща стара канализационна система. Това означава ли, че избраният за изпълнител участник ще трябва да осигури проект за тези работи и как ще се отрази върху крайната цена едно сериозно количество допълнителни непредвидени с предоставения ни проект работи.

Отговор към въпрос 4: С проекта по част Геодезическа с Вертикално планиране са представени всички наклони и коти за реализирането на естествено отводняване. Взети са предвид особеностите на терена и обекта. Повърхностните води от алеи и площадки се отводняват с наклони към зелените площи, а самите зелени зони също са предвидени с наклони. Предвид чистота на дъждовната вода, поливната система и канализацията от смесен тип на град Сливен се подхожда рационално и екологично за да не се натоварава допълнително канализацията и чистата вода да се използва максимално по-предназначение. Не се предвижда реконструкция на стара канализация, респективно проекти за това. Изпълнителя няма такъв ангажимент!

Въпрос 5. Без да оспорваме качествата на проекта, не видяхме никъде в документацията да са предвидени тоалетни (клозети). Това със заданието за проектиране ли е заложено да няма тоалетни и ако е така как ще се удовлетворяват физиологичните нужди на малките деца, а и на по-големите?

Отговор към въпрос 5: По задание не са изисквани разработки за обществени тоалетни. Парк «Юнак» е градски парк и на територията му, в непосредствена близост с обхвата на проекта, са разположени множество сгради и спортни съоръжения с обществен достъп и обществени тоалетни.

Въпрос 6. Врачанският варовик се добива в кариери, които са на повече от 400км отдалечени от Сливен. Възможно ли е да бъде заменен с подобна порода камък, който се добива в по-близко разположени кариери?

Отговор към въпрос 6: Подмяна на „Врачанския камък“ с подобен на него вид, характеристики, естетически и други качества е напълно възможна. Такива и други рационални промени са възможни при условията и съгласуваността с авторския колектив и по-специално архитекта.

Препоръчва се предоставяне на мостра съпроводена с техническа спецификация на камъка.

Въпрос 7. На чертеж 3/4 от архитектурния проект е даден детайл I* - КОШ ЗА ОТПАДЪЦИ. Този детайл не е много ясен. Има и наименования на руски език, които не са преведени на официалния за документацията български език. Липсват основни двумерни проекции, като фронтален изглед, странични изгледи, необходимите вертикални разрези. Това детайли за изпълнение на кош за отпадъци ли е или е за нещо друго и ако е за нещо друго – за какво по-конкретно?

Отговор към въпрос 7: Забележката относно детайл за метален кош за отпадъци е уместна. Детайлът за елемента е оразмерен, преработен и предоставен за ползване като приложения в цифров вид в общодостъпен формат pdf:

Въпрос 8. ЧАСТ „ПАРКОУСТРОЙСТВО”

8.1. В предложената за остойностяване КС не са включени дейности касаещи премахването и пренасянето на предвидените за това дървесни и храстови видове, а също и грижите за оформяне на оставащите на терен вегетативни елементи. Това ще бъде предмет на друга обществена поръчка или е технически пропуск?

8.2. В предоставената документация на хартиен и електронен носител не може да се разграничи сигнатурата на предвидените за премахване дървесни видове поради което е нужно да ги конкретизирате като вид и брой, или да ни предоставите цветни копия на хартиен носител на чертеж 1 /ситуация-генерален план/ съответно за УПИ І; ІІ и ІІІ които са предмет на поръчката.

8.3. В обяснителната записка към част „Паркоустройство” от визирания обект, са оказани размери на дупките за засаждане на дървесната и храстова растителност както следва:

„ - Засаждане на листопадните дървета в дупки 60/60/50 см.

………………………………………………………………………………………………………………………………

- Засаждане на храсти в дупки 20/20/20 см.”

В номенклатурата от ЕТНС № 9 за озеленителни работи в позицията
„изкопаване на дупки” не фигурират горецитираните размери. Следва ли при остойностяването на позиции включващи този вид дейност, да се използват размерите от цитирания нормативен документ, а не оказаните в проекта?

Господа, моля да обърнете внимание на поставените по-горе въпроси. Те са важни за реализацията на този проект! Тези неточности и пропуски ще поставят Изпълнителя в състояние да зависи от волята на „стриктно” спазващия проекта строителен надзор, който от своя страна ще бъде в правото си да изисква точното изпълнение на проекта.

Отговор към въпрос 8.1

При ценообразуването са включени следните дейности от ТРУДОВИ НОРМИ В СТРОИТЕЛСТВОТО, Сборник № 9 София 1989 г. Озеленителни работи:

0610 Изваждане на декоративни храсти;

0411 Хамалия;

0027 Изкопаване на дупки;

0330 Гнездово торене;

0228 Засаждане;

0226 Поливане.

Цифрите отпред са шифър от сборника, а текста не е цитиран точно, тъй като няма точни трудови норми за всяка дейност. Използвани са близки по смисъл и методология до необходимите за реализирането на проекта, като се има предвид да не бъде ощетен Изпълнителя!

Отговор към въпрос 8.2

Конкретно описание са дадени с приложения в цифров вид в общодостъпен формат pdf:

Отговор към въпрос 8.3/29.06.2012

Да се използват размерите от ТНС Сборник № 9, изд. София 1989 г.

Като коментар по време на работата едва ли ще могат да се спазват едните или другите размери. И в двата случая те са условни. На чертежа не случайно е написано преместване или премахване на храсти, защото при стари растения е възможно и по-целесъобразно премахването им. Цената за труд за засаждане на нови храсти и за преместването на старите е една и съща.


Разяснения по документацията (2) [ Дата на публикуване - 03 юли 2012 година ]

ИЗХ. № 4702-550(1)/03.07.2012

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

В документацията за участие и частност Приложение № 17 стр. 2, Участникът следва да попълни предложен от него гаранционен срок по следните показатели:

ІІ.2.1. По показателя Гсмр – Гаранционен срок на изпълнените СМР на обекта, с изключение на .................., над минималния гаранционен срок – ..................[месеци, (с цифри и с думи)].

За основен ремонт и рехабилитация на пътища и улици минималния гаранционен срок е 24 месеца, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. За новоизградените зелени площи минималния гаранционен срок е един вегетационен сезон от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Забележка: Участниците предлагат задължително гаранционен срок в месеци, в цяло число (например: 0; 1 .... 6; 7; 8 и т.н.)

І.2.2. По показателя Гсъор – Гаранционен срок на изпълнените съоръжения, над минималния гаранционен срок – ................[месеци, (с цифри и с думи)].

За основен ремонт и рехабилитация на съоръжения минималния гаранционен срок е 48 месеца, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Забележка: Участниците предлагат задължително гаранционен срок в месеци, в цяло число (например: 0; 1 .... 6; 7; 8 и т.н.)

Въпрос 1: Следва ли да се разбира, че Участникътпосочва месеците гаранционен срок само над минималния съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. или общия сбор на минимален и предложен гаранционен срок – (Пример: По показателя Гсъор – Гаранционен срок на изпълнените съоръжения, над минималния гаранционен срок – 96 /деветдесет и шест месеца/-(48м. съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г.+48 м. предложен над Наредба № 2 от 31.07.2003 г.)

Отговор на въпрос 1: Участникът следва да посочи само броя месеци гаранционен срок над минималните, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. По примера, представен от запитващия следва да се запише само 48 м. това е срокът, който участникът предлага над минималния по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

Въпрос 2: В документацията за участие и частност Приложение № 17 стр. 2, следва ли Участникът да попълни на мястото с многоточие след „ ............. с изключение на .........” новоизградените зелени площи, които са с гаранционен срок от един вегетационен сезон.

Пример: По показателя Гсмр – Гаранционен срок на изпълнените СМР на обекта, с изключение на новоизградените зелени площи, които са с гаранционен срок от един вегетационен сезон, над минималния гаранционен срок – ..................[месеци, (с цифри и с думи)].

Следва ли Участникът да предложи отделно гаранционен срок за „новоизградените зелени площи” и ще се вземе ли предвид в комплексната оценка след като не е описан в методиката?

Отговор на въпрос 1: Не следва Участникът да предлага отделен гаранционенсрок за „новоизградените зелени площи”, тъй като това няма да е обект на оценка и няма да се вземе предвид при определянето на комплексната оценка.

Пример: По показателя Гсмр – Гаранционен срок на изпълнените СМР на обекта, с изключение нановоизградените зелени площи, които са с гаранционен срок от един вегетационен сезон, над минималния гаранционен срок – ..................[месеци, (с цифри и с думи)].


Разяснения по документацията (1) [ Дата на публикуване - 03 юли 2012 година ]

ИЗХ. № 4704-1912(1)/03.07.2012

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: Обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Въпрос: Строителството ще се контролира от строителен надзор назначен от Възложителя. Кой нормативен документ допуска „неточно изпълнение на задълженията по договора”, заложено в чл.60 (1) от ДОГОВОР (проект), като основание за усвояване на част или изцяло на Гаранцията за изпълнение?

Договорът е за строителство, а в строителството за неточно изпълнение отговорността изцяло на Изпълнителя ли пада или е солидарно разпределена между него (Изпълнителя) и изпълняващия строителен надзор?

Има ли, изисква ли се правно и финансово определяне размера на финансовите отговорности на страните?

Отговор: В проекта за договор чл. 60 се визира възможността за усвояване на гаранцията от Възложителя при определени условия, а именно „неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”. Тези неточности се констатират от независимия строителен надзор през времето на изпълнението на договора за строителство. При неизпълнение на препоръките на независимия строителен надзор от страна на Изпълнителя на строителството, Възложителя има право да усвои частично или изцяло гаранцията за изпълнение.

Ако Възложителят констатира неточности или нередности при изпълнение на договора за строителство, за които не е уведомен от независимия строителен надзор, отговорността ще се носи от двете страни: строител и независим строителен надзор. В проекта за договор на независимия строителен надзор съществува клауза: „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и другите участници в строителството, и солидарна отговорност до размера на застраховката със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор ще приключи седем дни след изтичане на гаранционния срок по договорите за строителство”.


Разяснения по документацията [ Дата на публикуване - 20 юни 2012 година ]

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: Oбществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Въпрос: Ще приемете ли, че отговаряме на минималните изисквания относно техническите възможности по т.1А от Обявлението за поръчка: През последните 5 години да е изпълнен поне един договор за строителство, сходен с предмета на поръчката /изграждане на паркове, детски и спортни съоръжения, благоустрояване на територии с размери подобни на предмета на поръчката/, ако обекта с който доказваме това изискване е започнат месец Януари 2011 г. и е завършен м. Юни 2012 г. и удостоверението за въвеждане в експлоатация е издадено 2012 г.?

Отговор: В обявлението на поръчката Възложителят е написал недвусмислено договорите да са изпълненипрез последните 5 години, като годините са и цитирани 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011. Като доказателство се изисква да бъде приложен списък, всеки запис от който следва да е придружен от препоръки за добро изпълнение, включително стойностите, датите и мястото на изпълнение, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

Съгласно чл. 27а, ал.1 и ал.2, Вие сте имали право да инициирате промяна на обявлението на поръчката в 10 дневен срок от публикуването й, с цел отстраняване на евентуалното направени от Възложителя пропуски или явни фактически грешки. Вие не сте направили това в срок и Вашето предложение не може да бъде прието.

Ръководител на проекта: Дорина Митева


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0005

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен