Обявления по ЗОП с предмет:

Строителни и монтажни работи по проект „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище”, във връзка с изпълнение на договор на Община Сливен BG161PO001/1.4-04/2009/006, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 13.07.2012 г. от 12.00 часа в зала № 230 на Общинска администрация

ще бъдат отворени офертите по процедура: „Определяне на изпълнител на строителството на обект: „Строителни и монтажни работи по проект „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище”, във връзка с изпълнение на договор на Община Сливен BG161PO001/1.4-04/2009/006, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” открита с Решение № РД 15-746 от 31.05.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

[ Дата на публикуване - 12 юли 2012 година ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0006

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен