Обявления по ЗОП с предмет:

Осъществяване на строителен надзор на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по Договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.

Съобщение във връзка с отваряне на ценови оферти [ Дата на публикуване - 27 август 2012 година ]

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 28.08.2012 г. от 16.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени ценовите оферти по процедура: „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, открита с Решение № РД 15-778/06.06.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

Съобщение във връзка с отваряне на оферти [ Дата на публикуване - 16 юли 2012 година ]

На основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, Община Сливен съобщава на заинтересованите страни както и на представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, че:

на 17.07.2012 г. от 12.00 часа в зала № 19 на Общинска администрация

ще бъдат отворени офертите по процедура: „Осъществяване на строителен надзор на обект: „Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен” по договор BG161PO001/1.4.-5/2009/022 за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, открита с Решение № РД 15-778/06.06.2012 г. на кмета на общината.

Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи:

  • Участници в процедурата – Представляващ/и участника представят документ за самоличност; Упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.
  • Представителите на средствата за масова информация - Служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
  • Юридически лица с нестопанска цел – Представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност; Упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно.

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 00118-2012-0007

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен