Публични покани с предмет:

Премахване на самосрутващи се сгради, преместваеми обекти и незаконни сгради и съоръжения

Класиране на участниците:

  • I място: ДЗЗД „Веда Инвест”, гр. Сливен
  • II място: „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, гр. София
  • III място: „Петер Якобсен Щрасен – УТД ТИЕФБАУ ООД&КО КД”, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 04.10.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9007083

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен