Публични покани с предмет:

Изработване на: проект „Почистване на площи в общински гори пострадали от природни бедствия - снеголом, снеговал с цел тяхното възобоновяване в ОГТ на Община Сливен”, проект „Презалесяване на пострадали от горски пожари гори в ОГТ на Община Сливен” и проект „Въвеждане на превантивни дейности в общински горски територии на Община Сливен”

Класиране на участниците:

  • I място: „БАЛКАН ПРОЕКТ” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 11.10.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9007399

Достъпност