Публични покани с предмет:

Благоустройствени мероприятия - подобряване на улично осветление в гр. Сливен и населените места

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 14.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9008670

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен