Публични покани с предмет:

Доставка на автомобил с висока проходимост за ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 15.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9008730

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен