Публични покани с предмет:

Изнесено, двудневно обучение на учители, директори и педагогически съветници за работа с отпаднали ученици, чийто майчин език не е български, по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 15.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9008737

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен