Публични покани с предмет:

„Доставяне на учебни помагала, пособия и канцеларски материали” по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, включваща 2 обособени позиции

Класиране на участниците:

Обособена позиция 1:

  • I място: „СНИТЕКС” ЕООД, гр. Сливен
  • II място: ЕТ „ДИМИТЪР РАДЕВ”, гр. Сливен
  • III място: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр. София

Обособена позиция 2:

  • I място: „СНИТЕКС” ЕООД, гр. Сливен
  • II място: ЕТ „ДИМИТЪР РАДЕВ”, гр. Сливен
  • III място: „ЕЛТЕХ” ЕООД, гр. Димитровград
  • IV място: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9009471

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен