Публични покани с предмет:

Благоустройствени мероприятия – подобряване на улично осветление в гр. Сливен и населените места

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 11.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9010109

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен