Публични покани с предмет:

Информация и публичност по проект "Помощник в дома", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 - прекратена

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 13.02.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9012204

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен