Публични покани с предмет:

Информация и публичност по проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013 - прекратена

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 22.02.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9012521

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен