Публични покани с предмет:

Предоставяне на линейни медийни услуги на Община Сливен - прекратена

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 22.03.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9013523

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен