Публични покани с предмет:

Информация и публичност по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, включваща 2 обособени позиции - прекратена

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 26.03.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9013641

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен