Публични покани с предмет:

Проверка на системите за финансово управление и контрол, тестване на контролната среда в съответствие със Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор в Община Сливен и спазване рапоредбите на ЗОП и/или НВМОП за период 2007-2011 г.

Класиране на участниците:

  • I място: „Леге Консултинг” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9015057

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен