Публични покани с предмет:

Изграждане на ограда за ПСОВ – Сливен - прекратена

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9015100

Достъпност