Публични покани с предмет:

„Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” по проект BG051PO002-2.2.08-0130-C0001 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности” финансиран по оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013

Класиране на участниците:

  • I място: „ДИ ПИ ВЮ” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 31.05.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9016077

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен