Публични покани с предмет:

Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС

За обществената поръчка не е подадена нито една оферта.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 14.06.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9016604

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен