Публични покани с предмет:

Изготвяне на документации и оказване на експертна помощ, за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, по проект BG161PO001/1.4-09/2012/001 “Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” по ОП „Регионално развитие”

Класиране на участниците:

  • I място: „Воронда” ЕООД, гр. София
  • II място: „ПК Инженеринг” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.07.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9018214

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен