Публични покани с предмет:

Изследване и оценка на потребностите, и бенчмаркинг за подкрепа и насърчаване на предприемачеството”, в изпълнение на Проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г.

Класиране на участниците:

  • I място: Сдружение с нестопанска цел „Дунавски център за обучение и развитие”, гр. Свищов

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 02.08.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9018364

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен