Публични покани с предмет:

Избор на изпълнител за провеждане на обучения по проект А12-22-104/26.04.2013г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Сливен, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013

Класиране на участниците:

  • I място: ОБЕДИНЕНИЕ „ОБУЧЕНИЯ СЛИВЕН 2013”, с. Мировяне

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 12.08.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9018689

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен