Публични покани с предмет:

"Доставка на учебни материали" по проект BG051PO001-4.1.05-0158 "Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Oбщина Сливен", обособена позиция 1: "Доставка на учебни пособия и материали", обособена позиция 2: "Доставка на учебници за учениците от 8 до 12 клас”, обособена позиция 3: „Доставка на костюми и спортни екипи”

Класиране на участниците:

Обособена позиция 1:

  • I място: Кооперация "Панда", гр. София
  • II място: "Мели - М" ООД, гр. Пловдив

Обособена позиция 2:

  • I място: "Мели - М" ООД, гр. Пловдив

Обособена позиция 3:

  • I място: "Мели - М" ООД, гр. Пловдив

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.08.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9019416

Достъпност