Публични покани с предмет:

Избор на изпълнител за провеждане на специализирано обучение по Договор за БФП BG161PO001/3.1-03/2010/028, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

За обществената поръчка не е подадена нито една оферта.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 21.11.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9022614

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен