Публични покани с предмет:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа

Класиране на участниците:

  • I място: „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 22.11.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9022704

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен