Публични покани с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа и териториите за обществено ползване на град Сливен

Класиране на участниците:

  • Първо място: "ВЕДА ИНВЕСТ" ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 22.11.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9022708

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен