Публични покани с предмет:

„Изготвяне на документи и технически спецификации за възлагане на обществени поръчки”, по проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период” по ОП „Регионално развитие”

Класиране на участниците:

  • Първо място: ”Евро Проджект Консулт” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 29.11.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9023083

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен