Публични покани с предмет:

„Избор на изпълнител за консултантска услуга”, в изпълнение на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен”, финансиран по Договор за БФП № 13-13-144/15.11.2013 г., по ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Класиране на участниците:

  • I място: „РЕГИОПЛАН” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 06.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9023545

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен