Публични покани с предмет:

Премахване на самосрутващи се сгради, преместваеми обекти, незаконни сгради и съоръжения, освобождаване на общински имоти от метални и бетонови гаражи, фургони и други

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 13.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9023904

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен