Публични покани с предмет:

Избор на изпълнител за провеждане на специализирано обучение по Договор за БФП BG161PO001/3.1-03/2010/028, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

Класиране на участниците:

  • I място: Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие”, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 08.01.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9024487

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен