Публични покани с предмет:

Почистване на горски площи по проект „Почистване на площи в общински гори, пострадали от природни бедствия - снеголом, снеговал, с цел тяхното възобновяване в ОГТ на Община Сливен”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 20/226/00322 от 19.04.2013 г.

Класиране на участниците:

  • I място: „РАВЕНА ЛЕС” ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 24.01.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9025069

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен