Публични покани с предмет:

Избор на изпълнител за осигуряване информация и публичност” в изпълнение на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Сливен”, финансиран по договор за БФП № 13-13-144/15.11.2013 г., по ОП „Административен капацитет” 2007 – 2013”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

Класиране на участниците:

  • I място: „РЕК – АРТ” ЕООД, гр. Сливен;
  • II място: „ГЛОБАЛ КОНСУЛТ ТМ” ЕООД, гр. Сливен.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 27.01.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9025142

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен