Публични покани с предмет:

Публичност по проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „РЕК – АРТ” ЕООД, гр. Сливен;
  2. Второ място: „ГЛОБАЛ КОНСУЛТ ТМ” ЕООД, гр. Сливен;
  3. Трето място: „БУК БУТИК” ООД, гр. София;
  4. Четвърто място: „ТВ ЕНТЪРТЕЙМЪНТ” ЕООД, гр. София;
  5. Пето място: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, гр. София.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 06.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026563

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен