Публични покани с предмет:

Одит на проект BG161PO001/5-02/2012/032 „Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”

Класиране на участниците:

 1. Първо място: „Константинов Одит” ЕООД, гр. Сливен;
 2. Второ място: „Одиторско предприятие Поликонсулт” ООД, гр. София;
 3. Трето място: „Глобъл одит сървисез” ООД, гр. София;
 4. Четвърто място: „Еквивалент - 88” ЕООД, гр. Пловдив;
 5. Пето място: „Фисеа Одит” ЕООД, гр. София;
 6. Шесто място: „В И М Одит” ЕООД, гр. София;
 7. Седмо място: „АФА М” ЕООД, гр. София;
 8. Осмо място: „Анед консулт” ЕООД, гр. София;
 9. Девето място: „Одит Адвайзерс” ООД, гр. София;
 10. Десето място: „Римеса Одит” ООД, гр. Разград;
 11. Единадесето място: „Консисто” ЕООД, гр. Варна.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 07.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026647

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен